Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám

Vážení stu­den­ti, blíží se čas ode­vzdávání papírových přih­lášek k stát­ním závěrečným zkouškám.

Pro budoucí mag­istry je posled­ní den pro podání 11. duben, pro budoucí bakaláře 9. květen.

Pokud se tedy v let­ním semes­tru toho­to aka­demick­ého roku chcete přih­lásit, neza­pomeňte včas papírovou přih­lášku doručit na studi­jní odd­ělení. Před­pok­la­dem jejího podání je uza­vřený studi­jní plán a předzap­sání přís­lušných kódů SZZ do sys­té­mu STAG v rám­ci předzápisu před­mětů (pokud jste si kódy nezap­sali, neposíle­jte žád­né žádosti, studi­jní ref­er­en­t­ka Vám je do sys­té­mu podle Vaší přih­lášky doplní).

V pří­padě, že studu­jete v kom­bi­naci dvou oborů, např. ČJ – HV, můžete si na přih­lášce sami označit, kdy chcete vykonat první část a kdy druhou. Přík­lad: ČJ – květen, HV – čer­ven. Jestliže svou vol­bu na přih­lášce neuvedete, může Vaše přiřazení kat­e­dra určit sama. Stu­den­ti jed­nooborových studií tuto vol­bu nema­jí, kat­e­dra urču­je ter­mín zkoušky podle svých kapacit.

Ter­mín, hod­inu a mís­to konání každé stát­ní zkoušky pak najdete na svém STAGu, v záložce – Zápis na ter­míny – a ten je pro Vás závazný.

Pokud se z vážných důvodů závěrečné zkoušky nezúčast­níte, jste povin­ni nejpozději do pěti dnů po jejím konání zaslat na studi­jní odd­ělení písem­nou omlu­vu s doložením lékařské nebo jiné zprávy. Pokud Vaši žádost proděkan pro studi­um posoudí jako důvod­nou, bude Vám nepří­tom­nost na zkoušce omlu­ve­na a nez­tratíte tak jeden ze tří pokusů, které jsou stanove­ny pro vykonání stát­ní zkoušky.

Obdob­ně probíhá přih­lášení k obha­jobě závěrečné kval­i­fikační práce, je s tím rozdílem, že mís­to papírové přih­lášky ode­vzdáte prá­ci samot­nou. Ter­mín, čas a mís­to obha­jo­by opět najdete na ste­jném místě v IS STAG.

V pří­padě dalších nejas­nos­tí a dotazů neváhe­jte oslovit pra­cov­nice studi­jního odd­ělení PF.