Pozvánka na celonoční koncert phonon~

Kolek­tiv phonon~ Vás srdečně zve na již čtvrtý celonoční kon­cert českých a zahraničních pro­du­cen­tů exper­i­men­tál­ní elek­tron­ické a elek­troaku­stické hud­by a zvukového umění, který je pořádán ve spoluprá­ci s Ped­a­gog­ick­ou fakul­tou a Fakul­tou umění a designu UJEP.

Kon­cert se uskuteční 12.4. od 22:00 ve Veře­jném sále Hraničář. Od 17:00 bude probíhat zvuková díl­na pod vedením lek­torů z Ped­a­gog­ické fakul­ty UJEP.

Více infor­ma­cí naleznete v tiskové zprávě či zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.