Důležité oznámení děkana k organizačním změnám v chodu fakulty

Milé studentky, milí studenti,

dovoluji si vás co nejsrdečněji přivítat po prázdninách a dovolených opět na půdě naší pedagogické fakulty. Už jste si asi zvykli na to, že tento rok je opravdu zvláštní a přináší nečekaná překvapení. Jedno z nich nyní čeká i na vás. Podařilo se nám sehnat poměrně značné finanční prostředky na rekonstrukci již téměř 40 let staré budovy kateder v objektu České mládeže. Ačkoliv se této budově pořád ze setrvačnosti říká nová budova, sami jistě cítíte, že nezapře ducha doby, ve které byla postavena a rekonstrukci naléhavě potřebuje. Především je třeba pro naše účely upravit místnosti ve 2. a 3. podlaží, které dosud používala přírodovědecká fakulta. Celá rozsáhlá rekonstrukce je plánována na dobu tří let. Bohužel první etapa rekonstrukce plánovaná na dobu jednoho roku vyžaduje uzavření a vyklizení celé budovy kateder, včetně všech výukových místností. Tento požadavek zhotovitele stavby nás všechny velmi nemile zaskočil, neboť na vystěhování budovy kateder máme šibeniční termín tří týdnů. Dovolte mi tedy, prosím, abych vás informoval o závažných změnách, ke kterým bude docházet postupně v průběhu měsíce září, a o dalších opatřeních, které se vás budou týkat:

  • Katedra hudební výchovy a Jazykové centrum se přesunou do 4. podlaží staré budovy v objektu České mládeže do prostor, které dosud zaujímala katedra geografie přírodovědecké fakulty.
  • Katedra bohemistiky a katedra anglistiky se přesunou do náhradních prostor v objektu Králova výšina, kde dosud sídlila fakulta životního prostředí.
  • Studijní oddělení se bude postupně stěhovat do 3. podlaží staré budovy do uvolněných prostor po děkanátu přírodovědecké fakulty.
  • Veškerá výuka se z nové budovy přesouvá buď do staré budovy nebo do objektu Králova výšina. Jedinou výjimkou bude keramická dílna (CN 113). Tu bude možné využívat i při rekonstrukci, je však nutné počítat s nepravidelnými odstávkami elektrické energie.
  • Přijímací zkoušky, státní závěrečné zkoušky i dílčí zkoušky proběhnou v průběhu měsíce září ještě v objektu České mládeže. Je však třeba pečlivě sledovat, ve kterých místnostech budou tyto zkoušky realizovány.
  • Změny dislokace se nedotknou katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu, které v objektu České mládeže zůstanou ve stávajících prostorách.
  • Katedry, které sídlí v objektu Hoření, zatím v tomto objektu setrvají.

Jsem si vědom toho, že tyto rozsáhlé změny přinesou řadu komplikací a určitého diskomfortu. Prosím vás tedy o shovívavost a trpělivost. O to, abyste nám pomohli tyto nepříjemné chvíle překonat. Upřímně se těším, až se spolu opět sejdeme v nově rekonstruovaných důstojných prostorách nové budovy objektu České mládeže.

 

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP