Pandemický plán PF

Vedení PF UJEP vydalo v rámci zápisu z kolegia děkana ze dne 14. 9. 2020 pandemický plán pro studenty a zaměstnance fakulty.
Tento plán je k dispozici pro studenty zde a pro zaměstnance zde. Plán obsahuje určité modelové situace a jejich správné řešení ve vztahu k fakultě. Prosíme, příslušný plán a pokyny si prostudujte v rámci bezpečnosti celé akademické obce. Děkujeme vám.

Vedení fakulty si pro vás dále připravilo odpovědi na často kladené dotazy studentů i zaměstnanců:

Studenti

 • Bude se mi počítat absence na seminářích a přednáškách během povinného pobytu v karanténě?
  • Odpověď: Nikoliv. Omluva z důvodu karantény či respiračních obtíží je dle Pandemického plánu bráno jako čestné prohlášení a výuka na PF i CCV PF je omluvena. Stejná pravidla platí i u obhajob BP a SZZ.
 • Jak mám podezření na COVID/respirační obtíže doložit?
  • Odpověď: Nikoliv. Omluva z důvodu karantény či respiračních obtíží je dle Pandemického plánu bráno jako čestné prohlášení a výuka na PF i CCV PF je omluvena. Stejná pravidla platí i u obhajob BP a SZZ.
 • Bude mít přednášející/cvičící právo uložit mi v případě vysoké absence vlivem karantény alternativní plnění předmětu oproti ostatním studentům, kteří se výuky účastnili?
  • Odpověď: Absence studenta musí být omluvena, avšak případné nastavení distanční výuky je plně na akademickém pracovníkovi, který danou výuku vede. Z tohoto důvodu je důležité daného vyučujícího kontaktovat emailem a domluvit možnost a rámec distanční výuky.
 • Bude výuka během semestru probíhat online v případě, že dojde k uzavření fakulty?
  • Odpověď: Vedení PF UJEP aktuálně připravuje možné alternativy v případě nepříznivých zpráv a při zhoršení epidemiologické situace. Zatím se plošné nastavení distanční výuky neplánuje, avšak o všem budou studenti i vyučující včas obeznámeni.
 • Mám se studijnímu oddělení ozvat znovu, jakmile budu KHS nebo lékařem uzpůsoben/a k návratu na fakultu?
  • Odpověď: V případě, že odezní respirační obtíže a následná desetidenní karanténa, či karanténa nařízena lékařem či KHS, je možno znovu navštěvovat výuku. O tomto informujte svou studijní referentku (platí i pro CCV PF UJEP)
 • Musím během přednášek a cvičení mít na sobě roušku?
  • Odpověď: Aktuálně je nutné mít zakrytá ústa a nos ústenkou (či jinými prostředky, které zabraňují šíření kapének) ve všech vnitřních prostorách, tedy i při výuce. Jediná výjimka je u aktuálně cvičících osob.
 • Kdo se považuje za „osoby, se kterými jsem na univerzitě přišel do blízkého styku“?
  • Odpověď: Za blízký styk se považuje intenzivní kontakt, který byl delšího charakteru (nikoliv například míjení na chodbě), kdy jste byli blíže nežli jeden metr.
 • Co je důležité hlásit na KHS, pokud se u mě symptomy projeví?
  • Odpověď: KHS by měla sama získávat informace, avšak bezpodmínečně nutné je zmínit návštěvu PF UJEP, aby KHS měla dostatek informací.
 • Bude studijní oddělení fungovat na dálku, pokud budu akutně něco potřebovat vyřídit (potvrzení o studiu apod.)?
  • Odpověď: Ano
 • Smím v případě lékařem potvrzené poruchy imunního systému (či jiné choroby) zažádat o distanční výuku i v případě, že fakulta bude fungovat?
  • Odpověď: Nikoliv o distanční výuku, avšak o omluvení z výuky. Absence studenta musí být omluvena, avšak případné nastavení distanční výuky je plně na akademickém pracovníkovi, který danou výuku vede. Z tohoto důvodu je důležité daného vyučujícího kontaktovat emailem a domluvit možnost a rámec distanční výuky.

Zaměstnanci

 • Kolik dní home-office mohu čerpat?
  • Odpověď: Není stanoveno, avšak pokud bude nařízena karanténa, potvrzen COVID-19 či jiné onemocnění, lékař či KHS vypíší potvrzení o pracovní neschopnosti.
 • Kdy je třeba čerpat home office a kdy nemocenskou?
  • Odpověď: Home office je preferovaný ve všech případech, kdy si zaměstnanec není jistý svým zdravotním stavem, infekčností etc., avšak nemá potřebu pracovní neschopnosti a může standardně pracovat z domova (primárně se cílí na akademické pracovníky). V případě, že má pracovník respirační onemocnění, COVID-19, nařízenou karanténu, případně jakékoliv jiné onemocnění, které způsobuje pracovní neschopnost, poté je důležité potvrzení o pracovní neschopnosti (tzv. neschopenka).
 • Smím studenta uvolnit z výuky v případě, že do hodiny přijde v nevyhovujícím zdravotním stavu?
  • Odpověď: V případě projevů respiračního onemocnění je nutné požádat studenta o okamžité opuštění prostor PF UJEP. Tento student je následně omluven z výuky.
 • Mohu v případě dlouhodobě špatného zdravotního stavu/narušené imunity zažádat nadřízeného o online výuku i přes to, že fakulta bude fungovat?
  • Odpověď: V tomto případě se jedná o velice individuální obtíž, kterou doporučujeme konzultovat s přímým nadřízeným.
 • Jaké bezpečnostní vybavení mi fakulta poskytne po dobu výuky?
  • Odpověď: PF nemá k dispozici ústenky pro zaměstnance, avšak pro osoby spadající do zvlášť nebezpečné kategorie se snažíme zajistit štíty, se kterými je možné i přednášet či zkoušet.