Smuteční oznámení

 

 S hlubokou lítostí a zármutkem oznamujeme, že dne 5. listopadu 2020 v půl jedné odpoledne zemřel náhle pan docent Josef Peřina ve věku 75 let.

 Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., byl dlouholetým pracovníkem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a takřka celý svůj profesní život spojil s katedrou bohemistiky na naší pedagogické fakultě. Ve své badatelské činnosti se soustředil zvláště na dějiny české literatury 19. století, na historii česko-německých literárních a kulturních vztahů a na diachronní studia v literární regionalistice severních Čech. V těchto oblastech intenzivně publikoval i vyučoval jako vynikající vysokoškolský pedagog. Výsledkem jeho činnosti jsou nejen vědecké monografie, ale také skripta a antologie textů, které dodnes slouží jako základní příručky pro výuku dějin české a česko-německé literatury 19. století na katedře bohemistiky PF UJEP (Dvoubarevný paprsek Bohemie: Německy a česky psaná literatura na území Čech v letech 1780–1848 a také Echo Bohemie: Beletrie v českých a česko-německých časopisech 20.–40. let 19. století). V roce 2018 byl Josefu Peřinovi udělen čestný titul emeritní docent.

 Pan docent se zásadním způsobem zapsal do akademického života v našem regionu, jako vysokoškolský pedagog ovlivnil generace učitelů na základních a středních školách a propagací výsledků svého bádání a popularizováním svého oboru formoval diskusi ve veřejném a kulturním prostoru.

 S těžkým srdcem se loučíme s tak vynikajícím pedagogem a odborníkem a vyjadřujeme hlubokou účast rodině pana docenta Josefa Peřiny a všem jeho blízkým.

Václav Jindráček
za katedru bohemistiky PF UJEP