Přednáška prof. Marie Čechové – Kam spěje vývoj flexe nejen proprií

Ve středu 16. března 2022 se uskutečnila přednáška s velice aktuálním tématem – Kam spěje vývoj flexe nejen proprií. Pod taktovkou významné lingvistky prof. Marie Čechové jsme se ponořili do problematiky nepřechylování ženských vlastních jmen, četnosti původních exonym, ale i do nadměrného užívání nominativu jmenovacího. Místy se přednáška měnila v polemiku nad tím, proč k těmto jevům dochází. Stěžejní náplní však bylo rozvolnění systému flexe proprií v komunikační praxi. Profesorka Čechová vycházela ze stejnojmenného příspěvku (tj. Kam spěje vývoj flexe nejen proprií) v periodiku Bohemistyka (3/2021).

Profesorka zprvu poukázala na nepřehlédnutelné rozdíly v kodifikaci mezi Akademickou příručkou českého jazyka a ostatními publikacemi, které lze využít nejen ve výuce. Takové odchylky mohou vést k nejistotě uživatelů i autorů odborných prací, proto přednášející apelovala na používání vlastního rozumu v pedagogické praxi. Veškerá teorie byla doplněna o vhodné a praktické příklady. Za všechny z nich lze uvést Prčice, nebo snad Prčici? Propria (specificky toponyma) mají často kodifikované dvojtvary, přestože regionální úzus je jednotný.

Dalším tématem byl pravopis proprií, konkrétně tedy problematika velkých písmen. I přes neustálé pokusy systém zjednodušit, přednášející dokázala, že jednoznačné a jednoduché to opravdu není. Název obyčejné hospůdky dokázala interpretovat pěti způsoby. Tyto postřehy opět převedla do školní praxe a zdůraznila význam kulturně-historického přehledu při aplikaci pravopisu proprií.

V českém jazyce stále častěji dochází k neskloňování proprií či nepřechylování ženských vlastních jmen. Lze zatím jen polemizovat, zda je to současným silným vlivem neflektivních jazyků (zejména angličtiny), kodifikovanými dvojtvary v nesouladu s regionálním územ, nebo zkrátka jen neinformovaností uživatelů. Shrnutí v závěru přednášky otevřelo živou diskusi nad probíranými tématy, které se účastnila celá řada posluchačů. Přednášku navštívilo několik desítek studentů z magisterských, ale i z bakalářských oborů. Přednáška profesorky Čechové byla velkým přínosem a velice brzy (předpokládaně v květnu) se můžeme těšit na další příspěvek od této významné lingvistky.

Mgr. Wágnerová Romana