Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027

Dne 14. 9. 2022 Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyhlásil volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027 v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Přílohou č. 1 Statutu PF UJEP.
1. Návrhy kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP (dále také „kandidáti“) podané členy Akademické obce PF UJEP a Vědecké rady PF UJEP přijímá volební komise AS PF UJEP od 19. září do 17. října 2022 – do 12:00 h.
2. Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně v zalepené obálce zřetelně označené „Volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP – neotvírat“ předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny PF UJEP v objektu České mládeže 8, číslo dveří 107 (vedle recepce).
3. Návrh musí obsahovat zejména:

1. jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
2. písemný souhlas navrženého s kandidaturou,
3. jméno a podpis navrhovatele,
4. profesní životopis kandidáta,
5. lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení podepsané kandidátem podle ust. § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební komise do 24. října 2022 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi AS PF UJEP. Kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději 25. října na úřední desce PF UJEP a na webové stránce AS PF UJEP.
5. Do 26. října 2022 12:00 hodin kandidáti doručí své volební programy v elektronické i tištěné podobě na sekretariát děkana k rukám manažera pro ekonomické a legislativní záležitosti (dr. Bertl) nebo zastupující osoby, a zároveň předsedkyni AS PF UJEP nebo senátorovi, který ji zastupuje. Volební programy budou členům Akademické obce PF UJEP neprodleně zpřístupněny na webové stránce AS PF UJEP.
6. Předsedkyně AS PF UJEP svolá na středu 9. listopadu 2022
od 15:00 h shromáždění Akademické obce PF UJEP za účelem představení kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP.
7. Předsedkyně AS PF UJEP svolá na 16. listopadu 2022 od 15:00 h řádné zasedání AS PF, na němž proběhne volba kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP.

AS PF UJEP v souladu s přílohou č. 1 Statutu PF UJEP jmenoval volební komisi pro volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027 ve složení:

Mgr. Martin Nosek, Ph.D., předseda
Mgr. Lukáš Círus, Ph.D., člen
Bc. Šárka Studecká, člen

v Ústí n/L 19.9.2022 Mgr. Martin Nosek, Ph.D. předseda volební komise