Proslov děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,

v pozici bývalého vedoucího katedry jsem nový akademický rok zahajoval již několikrát, nicméně jako děkan mám tu příležitost a zároveň čest zahajovat semestr společně s Vámi poprvé.

Nejen z tohoto důvodu bych si přál, aby byl tento krok pro všechny pozitivní, příjemný a naplněný úspěchy.

V průběhu léta a zkouškového období došlo k dalšímu pokroku v rámci „permanentních reforem“ v českém vzdělávacím systému a v jeho směrování podle „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023 – 2027“.

Finalizuje se nastavování „Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků“.

To vše se děje na pozadí složitého ekonomického vývoje s dopadem do vzdělávání a tedy i na naši fakultu, která je vnímána jako potřebná a důležitá zejména pro rozvoj samotného regionu.

Vzdělávací proces je založen na těsné spolupráci vyučujících a studentů. Ostatně, právě jejich vzájemná interakce je to, co nás vzájemně obohacuje a kultivuje. Naše instituce je reprezentována řadou skvělých vyučujících – akademických pracovníků, kterým bych touto cestou rád popřál hodně sil a energie ve vedení studentů. Vám, milé studentky a studenti přeji úspěšný start v dalším ročníku studia, hodně kvalitní výuky a úspěšný „sběr kreditů“. A je také mojí milou povinností přivítat mezi námi úspěšné uchazeče o studium, nové studenty širokého spektra studijních programů v prezenční i kombinované formě studia. Zahájení studia nemusí být snadné, neboť se pohybujete v novém prostředí a je třeba opírat se o řadu „pravidel“. Držím Vám palce, abyste se brzy vypořádali s nejasnostmi, které mohou vzniknout. Doufám, že si v duchu potvrdíte správnost své volby při Vašem směřování a přeji Vám nalezení správné studijní pohody.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál jménem vedení fakulty úspěšné zahájení zimního semestru 2023 – 2024!

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

děkan Pedagogické fakulty