Informace o zrušení výuky pro studenty I. ročníku vybraných studijních programů.

V souvislosti s konáním imatrikulací na PF UJEP děkan fakulty odvolává výuku v pondělí dne 16. října u prvních ročníků bakalářských studijních programů a prvních ročníků tzv. „dlouhých“ magisterských studijních programů PF UJEP. Účelem je vytvořit prostor k účasti studentů na tomto akademickém obřadu, při kterém jsou noví studenti slavnostně přijímáni do akademické obce.
Tato informace platí pro prezenční formu studia.
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
děkan PF UJEP