Audit rovných příležitostí studujících na UJEP

Vážení studující,
rádi bychom Vám připomněli, že již pouze do 16. 11. je možné se zapojit do dotazníkového šetření
v rámci probíhajícího Auditu rovných příležitostí studujících na UJEP.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se po realizaci genderového auditu mezi
zaměstnanými rozhodla v rámci projetu CRP 2023 „Prevence neetického jednání na akademické půdě
a podpora kompetencí v péči o oběti“ provést také audit rovných příležitostí mezi studujícími. Cílem
je zjistit, zda se studentky a studenti cítí na UJEP bezpečně, a posílit univerzitní kulturu a klima tak,
aby zde byly funkční mechanismy k zabránění nežádoucímu chování a naopak k podpoře diverzity
a vzájemného respektu.
Audit realizuje obecně prospěšná společnost Osvětová Beseda a její zkušený auditorský tým.
Využijte jedinečnou příležitost ovlivnit prostředí univerzity a sdělit svůj názor na tuto oblast,
dotazníkové šetření probíhá již jen do 16. 11. 2023.

Odkaz na dotazník https://rb.gy/qopn7u

Na dotazníkové šetření budou navazovat fokusní skupiny ze tří stupňů studia, bakalářského,
magisterského a doktorského. Ty proběhnou ve dnech 20. a 21. 11. 2023. Pokud máte zájem o
zařazení do skupiny, napište prosím na mail: hana.galiova@ujep.cz do 15. 11. 2023.
Výsledky auditního šetření, podněty a doporučení z něj budou prezentovány na začátku roku 2024,
o termínu a způsobu prezentace budete včas informováni opět prostřednictvím STAG.
Oblast Plánu rovných příležitostí a sociálního bezpečí koordinuje na UJEP Ing. Zdenka Černá, vedoucí
Zaměstnaneckého odboru (zdenka.cerna@ujep.cz) a Mgr. Hana Galiová z Centra výzkumu Fakulty
sociálně ekonomické (hana.galiova@ujep.cz).
Pokud budete mít k dotazníku jakékoliv otázky či k této tematice obecně, můžete se na ně obrátit
emailem.

Děkujeme za spolupráci.
Zdenka Černá a Hana Galiová

Koordinátorky oblasti Plánu rovných příležitostí UJEP