Koncept praktické mluvnice češtiny – dr. Karel Kulich představuje svou novou učebnici

Koncept praktické mluvnice češtiny – dr. Karel Kulich představuje svou novou učebnici

 

Dr. Kulich, odborný asistent na naší katedře specializující se morfologii a lexikologii, vystoupil ve středu 25. října 2023 s přednáškou pro studující i zaměstnané na ústecké katedře bohemistiky a pro Jazykovědné sdružení ČR. Tématem přednášky byl obsah jeho nové publikace vydané v letošním roce právě na naší univerzitě, Soubor cvičení z morfologie, morfematiky a lexikologie s klíčem a s výkladem vybraných pasáží. I. díl

V přednáškovém sále na Králově výšině (PF UJEP) dr. Kulich přivítal publikum v 15 hodin úvodním snímkem prezentace – Koncept praktické mluvnice češtiny. Prvním tématem, kterému se dr. Kulich věnoval, byla právě praktická mluvnice a její postupy a perspektivy, došlo i na limity induktivního způsobu studia, tj. způsobu (samo)studia, který má studující vést k vlastnímu poznání a pochopení daného jevu, aniž by mu byly veškeré skutečnosti předkládány v hole faktické podobě. Publikace dr. Kulicha naopak obsahuje zejména praktická cvičení, jejichž vypracováním se nejen procvičí, ale i hlouběji pochopí daná problematika.

V dalších bodech už dr. Kulich představoval přímo svou učebnici, jejíž obsah strukturoval do 6 kapitol podle tradičního členění autosémantických slovních druhů. Dr. Kulich dále pomocí prezentace probíral prvních 16 podkapitol publikace, dokonce s odbočkami k praktické výuce na základních a středních školách i v souvislosti se znalostí jevů z jiných jazyků, například z romštiny.

Na závěr přednášky začal doc. Patrik Mitter plodnou diskuzi týkající se zejména postojů studujících k látce a potenciálu atraktivity učebnice díky jejímu – v českém prostředí neobvyklému – induktivnímu přístupu. Diskuze se následně zaměřila na prekoncepty a miskoncepty mladých bohemistek a bohemistů v počátcích studia, se kterými se vyučující na katedře bohemistiky ve cvičeních potýkají a s nimiž pracují. Přednáška i příspěvky dr. Kulicha v diskuzi byly pro každého zúčastněného inspirací do jak studentské, tak učitelské praxe.

 

Škvor Petr