Pedagogická fakulta UJEP má dva nové docenty

Doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D., v současnosti působící proděkan pro rozvoj a kvalitu a docent na katedře tělesné výchovy a sportu PF UJEP.

Štefan Balkó byl 1. 6. 2023 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem v oboru Kinatropologie. Na Pedagogické fakultě UJEP působí od roku 2010. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě věnuje problematice zpracování informací z okolního prostředí u sportující populace. Na toto téma publikoval řadu vědeckých článků v renomovaných časopisech v ČR i v zahraničí a sepsal habilitační práci s názvem „Reakční doba nejen ve sportu“. V jeho portfoliu jsou však i vědecké práce orientované na sledování významu pohybu na zdraví. Je členem redakční rady prestižních zahraničních časopisů indexovaných v databázích Web of Science (Perceptual and Motor Skills, Physical Activity Review) a Scopus (Trends in Sport Sciences). Od roku 2015 spolupracuje s výzkumnými pracovníky z Opole University of Technology v Polsku. Tyto jeho aktivity vedly v roce 2022 k uzavření smlouvy o výzkumné spolupráci mezi Pedagogickou fakultou UJEP a touto institucí. V roce 2018 a 2021 byl předsedou organizačního výboru mezinárodní vědecké konference „International Conference of Sport, Health and Physical Education“.

Dlouhodobě se zabývá zvyšováním výkonnosti ve sportovním šermu. Propojením vědeckých poznatků a praktických zkušeností vytváří optimální základ pro výchovu mladých sportovců v ústeckém klubu sportovního šermu, ve kterém působí od roku 2010 jako předseda a trenér. Proměnnými ovlivňujícími výkon v šermu se věnoval také v rámci doktorského studia na Fakultě tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2015 úspěšně obhájil disertační práci s názvem „Vliv výkonnostní úrovně šermířů na reakční dobu a aktivaci vybraných svalů při výpadu“. V roce 2022 mu byla Českým šermířským svazem udělena licence trenéra 1. třídy.

 

doc. Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D., Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP

Jaroslav Říčan pochází z východních Čech, rodiště prvního Čecha, který stanul na pobřeží Antarktidy. Je hrdým otcem dvou synů, jejichž narození a jejich životní cesta, u které se snaží co nejčastěji být, způsobily přeskládání jeho žebříčku hodnot.
Je bývalým učitelem na základní škole, kde vyučoval zejména dějepis a výchovu k občanství. Od roku 2012 působí na Katedře pedagogiky a aplikovaných disciplín Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde připravuje zejména budoucí učitele 2. a 3. stupně v oblasti průsečíku didaktiky a pedagogické psychologie. Výzkumně i projektově se zaměřuje na aplikaci výzkumně ověřených zahraničních didaktických metod a přístupů do českého prostředí s důrazem na rozvoj metakognitivního uvažování a epistemického myšlení žáků. Je autorem šesti desítek odborných a populárně naučných textů, účastníkem a řešitelem dvou desítek projektů, ve kterých zejména usiluje o individuální provázení učitelů, nabízející obousměrné obohacení teorie a praxe.

Doktorské studium absolvoval ve studijním oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Již v té době zdůrazňoval psychologický rozměr didaktiky a postupně se přesunulo těžiště zájmu právě do oblasti pedagogické psychologie. Ve své habilitační práci se zaměřil na podporu mediální gramotnosti žáků 7. tříd ve výuce dějepisu prostřednictvím pedagogicko-psychologického konstruktu epistemického myšlení (Kdo je autor? Jaké jsou jeho motivace? Jaké shody/rozdíly se objevují napříč více dokumenty?). Výsledky jeho šetření prokázaly statisticky významný dopad navržených výukových materiálů na rozvoj epistemického myšlení žáků při zohlednění jejich známek z předmětu dějepis. Ve své práci doložil, že prospěchově nejméně zdatní žáci intervenční skupiny zaznamenali nejvyšší růst v rámci rozdílu pretestových a posttestových hodnot a zároveň byl tento rozdíl téměř trojnásobný oproti žákům kontrolní skupiny se shodným hodnocením. Přes existenci odlišných pohledů výzkumníků na problematiku zapojování náročných úkolů v kontextu věku žáků a studentů jeho práce doložila, že je to v heterogenním kolektivu žáků 7. tříd nejen možné, ale zejména u prospěchově méně zdatných žáků žádoucí.

Svůj volný čas rozprostírá do třech oblastí: rodina, s kterou se snaží trávit čas maximálně plnohodnotně – od hraní deskových her, přes cyklo výlety v zahraničí; posilovna, která zůstala po operací ploténky nejbezpečnější sportovní aktivitou; setkávání s přáteli u pivních speciálů.
Úspěch v podobně dokončeného habilitačního řízení v oboru pedagogické psychologie věnuje prostřednictvím tohoto medailonku nejbližším spolupracovníkům, kteří se zároveň stali životními přáteli a zejména potom jeho ženě, která se stala stěžejní oporou při celém pracovním a kariérním postupu.

Gratulujeme!