Soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP vyhlašuje dnem 13. 3. 2024 soutěž o podporu interních a
tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP pro kalendářní/finanční rok 2024 v kategoriích B, J a T a
Týmový projekt. Žádosti se předkládají do 28. 3. 2024. V soutěži nelze žádat o podporu grantů pro
samostatnou účast na konferencích, pro výukové materiály a pro publikace článků v časopisech
společností MDPI, Frontiers Media a Hindawi.

Žádosti akademičtí pracovníci PF UJEP předkládají do 28. 3. 2024 elektronicky na
projekty.pf@ujep.cz a 1x v tištěné verzi s podpisem hlavního řešitele a vedoucího pracoviště PF
UJEP na oddělení pro vědu reference Radce Ryglové.

Od 1. 6. 2022 se podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP řídí
směrnicí děkana PF UJEP č. 1A/2021.

Formuláře v upravitelné formě