Děkan PF byl jmenován profesorem

Ve stře­du 19. září 2018 získal jeden z našich čel­ných ped­a­gogů pro­fe­sorský tit­ul. Je jím náš děkan, teď už pro­fe­sor Pavel Doulík. S novopečeným pro­fe­sorem jsme udělali krátký rozhovor. Rozhod­ně čtěte dále.

Proč jste usilo­val o pro­fe­sorský titul? 
prof. Doulík: Jed­ná se o završení mé aka­demické dráhy. Tím ale neříkám, že už končím.

Byla ces­ta za pro­fe­sorským tit­ulem obtížná, vzh­le­dem k Vaše­mu ped­a­gog­ick­é­mu zaměření?
prof. Doulík: Celkem byla, na D1 směr Brno byla zase havárie. Jinak v ČR byl z ped­a­gogiky za posled­ních 10 let jmen­ován jen jeden pro­fe­sor. Má aka­demická dráha byla vždy spo­jená se Slovenskem, takže jsem ji završil právě tam.

Na co se plánu­jete ve své vědecké čin­nos­ti zaměřit teď, jako pro­fe­sor Doulík?
prof. Doulík: Bohužel, 90 % mého času zabírá admin­is­tra­tivní agen­da spo­jená s fakul­tou. Co se zbý­va­jícího času týče, nejraději se věnu­ji psychodidaktice.

Jaký je to pro Vás poc­it, dosáh­nout pomyslného aka­demick­ého vrcholku?
prof. Doulík: Na každém vrcholu je říd­ký vzduch, chvíli to potrvá, než si zvyknu. A my pro­fe­soři už dávno poc­i­ty nemáme, jsme jako stroje!

Celý pro­fil prof. Paed­Dr. Pavla Doulí­ka, Ph.D. naleznete zde.