Grilování s děkanem PF

Začněte nový aka­demický rok pre­miérovou akcí, která tady ještě neby­la! Při­jďte grilo­vat s naším panem děkanem, prof. Paed­Dr. Pavlem Doulíkem, Ph.D.

Připraveno je vypečené jíd­lo (v omezeném množství pro stu­den­ty PF zdar­ma!), nápo­je a neu­tucha­jící zába­va v pří­tom­nos­ti oblíbeného pro­fe­so­ra v oblasti ped­a­gogiky. A slibu­jeme, že kon­ver­zo­vat se bude nejen o metodologii ped­a­gog­ick­ého výzku­mu. Využi­jte této nefor­mál­ní příleži­tosti sdělit členům vedení fakul­ty, co se vám na naší alma mater líbí a co byste udělali jinak.

Akce se uskuteční ve stře­du 3. říj­na 2018 od 15 hodin na plácku mezi 50barem a zad­ním vstu­pem na Česk­ou mládež. Akci pořádá stu­dentská ini­cia­ti­va Otevřeno Ústí. Vstup­né zdarma!

Více infor­ma­cí naleznete na face­bookové události Grilování s děkanem PF.