Imatrikulace prvních ročníků

Byli jste úspěšně při­jati do stu­dia a zap­sáni do sez­na­mu stu­den­tů naší ped­a­gog­ické fakul­ty? To je čas na ima­triku­laci! Při ima­triku­laci se podle oborů sej­dou stu­den­ti a vyslech­nou si pro­jevy aka­demick­ých hod­nos­tářů. Všich­ni jsou při tom oblečení v talárech a ve společen­ských oděvech. Nejdůležitějším aktem při ima­triku­laci je složení slibu, ve kterém se stu­dent zavazu­je vykoná­vat prá­va a plnit povin­nos­ti čle­na aka­demické obce.

Další infor­ma­ce o ima­triku­laci na PF UJEP + rozpis 2018