Program říjnových akcí knihovny

Severočeská vědecká kni­hov­na v Ústí nad Labem si připrav­i­la na měsíc říjen něko­lik zají­mavých vzdělá­vacích a kul­turních akcí, ces­to­va­tel­ských besed a v neposled­ní řadě také akcí pro nej­menší. Kom­plet­ní pro­gram na říjen 2018 naleznete v příloze.