Foto: International Conference of Sport, Health and Physical Education 2018

Cílem kon­fer­ence bylo vytvořit přá­tel­ské prostředí pro všech­ny účast­níky, připrav­it prostředí pro zahá­jení mez­inárod­ní spolupráce, získat nové poz­natky o aktuál­ních tren­dech ve sportovním prostředí z pohle­du vědy i praxe — ten­to cíl byl dle mého názoru splněn!

Celkem se zúčast­ni­lo 78 osob z 8 zemí (ČR, SK, Pol­sko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Norsko, Ukra­ji­na). Téma­ta kon­fer­ence: Součas­né trendy v tělesné výchově, Bio­mechani­ka sportu, Sport a zdraví, Sportovní výkon a trénink.

V průběhu kon­fer­ence proběh­lo exhibiční vys­toupení nejlepších českých šer­mířů. Akce se zdaři­la. Viz­itk­ou toho jsou poz­i­tivní reakce účast­níků, které přichází den­ně na můj mail. Vždy se dá něco zlepšo­vat, ale já jsem byl s hlad­kým průběhem akce také vel­mi spokojen.
Za celý orga­ni­za­ční tým musím pochválit per­fek­t­ní prá­ci stu­den­tů KTVS, kteří se na této akci podíleli. Další ročník plánu­jeme na rok 2020.

PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D.
předse­da orga­ni­za­čního výboruDalší fotografie z kon­fer­ence: http://icshpe.com/gallery/