Diskuze s Rodiči za inkluzi

Proč jako rodiče dětí se speciál­ní­mi vzdělá­vací­mi potře­ba­mi sto­jí o běž­nou školu? Na co mají jejich děti prá­vo a proč to někde jde a jinde ne? Při­jďte si poslech­nout pohled rodičů, kteří mají osob­ní zkušenost, v tématu se vyz­na­jí a zároveň pomáha­jí ostat­ním rodičům.

Diskuse se zúčast­ní člen­ové spolku Rodiče za inkluzi a také Mgr. Zdeněk Svo­bo­da, Ph.D. a PhDr. Ladislav Zilch­er, Ph.D. z Kat­edry ped­a­gogiky PF UJEP.

Za Rodiče za inkluzi disku­to­vat budou:

  • Veroni­ka Doležilová, právnička,
  • Miroslav Klem­par, orga­nizá­tor rom­ských rodičů a předse­da spolku Awen Amenca,
  • Hana Kubíková, mat­ka chlapce s Williamsovým syn­dromem, která sto­jí v čele spolku Willík (spolku pro Williamsův syn­drom) a 
  • Kami­la Mer­tová, mat­ka chlapce s kom­bi­no­vaným postižením, speciál­ní pedagožka.

Akce se uskuteční 6. pros­ince 2018 od 13 hodin ve velké aule (CA-NA) v pros­torách Ped­a­gog­ické fakul­ty UJEP v Ústí nad Labem (České mládeže 8). Vst­up je pro stu­den­ty i širok­ou veře­jnost zdarma.

Více infor­ma­cí o spolku Rodiče za inkluzi