Veselé Vánoce přeje Otevřeno aneb patologické jevy o Vánocích

Stu­dentská ini­cia­ti­va Otevřeno Ústí si pro stu­den­ty i veře­jnost připrav­i­la vánočně ladě­nou akci. V úterý 18. pros­ince 2018 se od 17 hodin uskuteční ve foy­er České mládeže vánoční setkání, při kterém neb­ude chy­bět občer­stvení a nápo­je typ­ické právě pro Vánoce.

V 18 hodin začíná před­náš­ka oblíbeného míst­ního ped­a­goga a psy­cholo­ga, PhDr. Otakara Fleis­chman­na, Ph.D., ve které se bude věno­vat pato­log­ick­ým jevům, které jsou charak­ter­i­stické pro vánoční období.

Vstup­né je zdarma.

Face­booková událost