Uzamčený svět

Cílem před­nášky je seznámit posluchače s čin­nos­tí Vězeňské služ­by České repub­liky nejen jako bezpečnos­t­ního sboru, ale též jako insti­tuce, která plní výz­nam­nou roli v pro­ce­su reso­cial­izace pachatelů trest­ných činů. V rám­ci před­nášky budou posluchači sezná­meni s tím, jak fun­gu­je součas­ný pen­i­ten­ciární sys­tém a zda je ten­to schopen odsouzeného naprav­it tzn. mod­i­fiko­vat jeho nesprávně nas­tavené vzorce chování. V posled­ní části před­nášky budou před­stave­ny na třech kazuis­tikách ter­apeutické aktiv­i­ty apliko­vané ve Vazeb­ní vězni­ci v Teplicích, které cíleně směřu­jí k nápravě odsouzeného.

Vrch­ní rada
plk. Mgr. Petr Blažek
Regionál­ní ředi­tel a ředi­tel Vazeb­ní věznice Teplice

Událost na Facebooku