Příměstské tábory na Pedagogické fakultě

1. infor­ma­ce pro stu­den­ty PF UJEP:
Ste­jně jako min­ulý rok můžete pomo­ci s příměst­ský­mi tábo­ry na naší fakultě, které se kon­a­jí ve třech termínech:
1. tur­nus 22. — 26.7. 2019 (7 — 9 let)
2. tur­nus 29.7. — 2.8. 2019 (10 — 12 let)
3. tur­nus 5. — 9.8. 2019 (předškolá­ci 4 — 6 let)
Stačí se jen ZAPSAT na před­mět KPR/4046 Přípra­va a real­izace příměst­ského táb­o­ra a vešk­eré infor­ma­ce obdržíte emailem.
Pokud máte dotazy, obraťte se na naší absol­ven­tku Annu Havelkovou (), která má real­izaci táborů na starosti.

2. infor­ma­ce pro zaměst­nance PF UJEP:
Ste­jně jako min­ulý rok pořádáme příměst­ské tábo­ry PF UJEP pro všech­ny zaměst­nance uni­verz­i­ty. Přih­lašo­vat děti můžete na 3 ter­míny rozdělené podle věku:
1. tur­nus 22. — 26.7. 2019 (7 — 9 let)
2. tur­nus 29.7. — 2.8. 2019 (10 — 12 let)
3. tur­nus 5. — 9.8. 2019 (předškolá­ci 4 — 6 let)
Děti se opět mohou těšit na aktiv­i­ty zaměřené jak na hudeb­ní a výt­varnou výchovu, tak i na sport či cizí jazyky. Cena tur­nusu je 1.200,- včet­ně stravy a pit­ného režimu.