Pozvánka na výstavu V čase (Galerie Koridor)

Galerie Kori­dor Vás srdečně zve na vernisáž výs­tavy V čase ve stře­du 27. 2. 2018 od 17:00 hodin. Na výs­tavě budou před­stave­ny práce stu­den­tů ateliéru Mediál­ní a didak­tická ilus­trace Fakul­ty designu a umění Ladisla­va Sut­nara Západočeské uni­verz­i­ty v Plzni.

Výs­ta­va potrvá do 29. 3. 2019.

Výs­tavní pro­jekt je real­i­zován stu­den­ty 3. ročníku Kat­edry výt­varné kul­tu­ry PF UJEP v rám­ci před­mě­tu Prezen­tace uměleck­ého díla.

Těšíme se na Vaši návštěvu