Hudební výchova ve 21. století

Kat­e­dra hudeb­ní výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Společnost pro hudeb­ní výchovu České repub­liky Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní kon­fer­en­ci s názvem

Kon­fer­ence se koná při příležitosti 85. výročí založení Společnosti pro hudeb­ní výchovu. Jak už z názvu vyplývá, cílem kon­fer­ence je analýza současného stavu a nástin budoucího vývoje předmětu hudeb­ní výchova. Pro­to jsme zvo­lili následující témata:

  • Hudeb­ní výchova ve 21. sto­letí a její cíle
  • Role multimédií v hudeb­ní výchově
  • Současná a budoucí podo­ba vzdělávání učitelů hudeb­ní výchovy
  • Formální a neformální hudeb­ní výchova
  • Příklady dobré a inspi­ra­tivní praxe

Kon­fer­ence je určena pro učitele hudeb­ní výchovy na všech stupních (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ)

Pro přihlášení na kon­fer­en­ci prosím vyplňte elek­tron­ický dotazník na webu http://hv3000.cz/