Katedra tělesné výchovy a sportu

Přijímací řízení

 Základní informace

Termín podání přihlášek:     do 31. března 2017 bakalářské a magisterské studijní programy
 
Termín přijímacích zkoušek: 
 • 20. 4. 2017 praktické zkoušky z tělesné výchovy
 • 19. - 23. 6. 2017 (TV předpokládaný termín 20. 6. 2017) písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy/obory, náhradní praktické přijímací zkoušky                                                      

KTVS - Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Další informace

 • Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Přihláška se všemi náležitostmi se podává na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem. Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky, v takovém případě je však uchazeč povinen elektronickou přihlášku po vyplnění vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu studijního oddělení PF. Pro zaslání výpisu platí stejný termín jako pro podání přihlášky. Podrobnosti k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity (www.ujep.cz). POZOR - až po zaslání vytištěné a podepsané formy e-přihlášky na adresu Studijního oddělení PF a přijetí platby za její podání je e-přihláška považována za doručenou (v opačném případě se přijímací řízení nezahájí!!!). Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů/oborů, jsou povinni podat na každý studijní program/obor samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi (včetně dokladu o dosaženém vzdělání). Při podání více přihlášek však mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné kolize, které fakulta z organizačních důvodů nemůže zohledňovat.
 • Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
  Účet: 100200392/0800
  Název banky: Česká spořitelna a.s.
  Konstantní symbol: 0308 (platba převodem); 0379 (platba poštovní poukázkou)
  Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509; Variabilní symbol pro papírovou přihlášku: 430509
  Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky; u papírové přihlášky se jako specifický symbol použije prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče
  Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
  (Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)