Journal of Outdoor Activities

Pro­fil časopisu: Jour­nal of Out­door Activ­i­ties je vědecký časopis, zabý­va­jící se prob­lematik­ou všech oblastí aktiv­it v přírodě nejen z pohle­du kinantropolo­gie, ale i z pohle­du příbuzných oborů. Časopis vychází v anglick­ém jazyce. Abstrak­ty jed­notlivých příspěvků jsou uve­de­ny také v češt­ině. Časopis vychází od roku 2007 a to 2x ročně. Uzávěrky příspěvků jsou vždy 1. dub­na a 1. října.

PŘÍSPĚVKY DO DALŠÍHO ČÍSLA ZASÍLEJTE DO 1.října 2018
ISSN 1802–3908
Ev. č. MK ČR 17372
vedoucí redak­tor Mgr. Mar­tin Nosek, Ph.D.

Časopis je:

  • od 2018 zařazen v data­bázi: ERIHPLUS
  • zařazen do Sez­na­mu recen­zo­vaných neim­pak­to­vaných peri­odik vydá­vaných v České repub­lice (RIV)
  • uve­den v data­bázi EBSCO