Journal of Outdoor Activities

Journal of Outdoor Activities je vědecký časopis, zabývající se problematikou všech oblastí aktivit v přírodě nejen z pohledu kinantropologie, ale i z pohledu příbuzných oborů. Časopis vychází v anglickém jazyce. Abstrakty jednotlivých příspěvků jsou uvedeny také v češtině. Časopis vychází od roku 2007 a to 2x ročně. Uzávěrky příspěvků jsou vždy 1. dubna a 1. října.

PŘÍSPĚVKY DO DALŠÍHO ČÍSLA ZASÍLEJTE DO 1.5. 2023
ISSN 1802-3908
Ev. č. MK ČR 17372
vedoucí redaktor Mgr. Jan Hnídil, Ph.D.

POKYNY pro autory a oficiální webové stránky časopisu: Journal of Outdoor Activities

Časopis je:

  • od 2018 zařazen v databázi: ERIHPLUS
  • zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (RIV)
  • uveden v databázi EBSCO