Velvyslanec USA Stephen B. King na PF: Můžeme sice mluvit jiným jazykem, ale hodnoty jsou stejné

Dne 27. dub­na 2019 měla naše uni­verzi­ta velk­ou čest přiví­tat Jeho Exce­len­ci Stephena B. Kinga, který je amer­ick­ým velvys­lancem na U.S. Embassy Prague v České repub­lice. Před­náš­ka byla zaměře­na přede­vším na primární a sekundární vzdělávání. Pan velvys­lanec, jakož­to bývalý ped­a­gog společen­ských věd v Illi­nois, zdůraznil roli učitele ve společnos­ti. Nechy­běla ani téma­ta Česko-amer­ick­ých vztahů nebo člen­ství v NATO. Na kon­ci před­nášky byl také pros­tor pro otázky stu­den­tů, kteří se oprav­du nebáli zep­tat, dotazů bylo mnoho.

Dobrý den, jmenu­ji se Jana a jsem ze stu­dentského časopisu Activum. Mock­rát děku­jeme za Váš čas a Vaši ochotu nám poskyt­nout malé inter­view. Má první otáz­ka zní: byl jste byl spoko­jen s dnešní přednáškou?
Dobrý den, Jano, těší mě. Ano, napros­to! Jsem vel­mi rád, že mohu být zpět ve třídě. Milu­ji mlu­vit s mladý­mi lidmi.

Líbi­ly se Vám otázky, které stu­den­ti pokládali?
Ano, byly vel­mi dobré. Přemýšlivé a bystré. Doufám, že mé odpově­di byly stejné.

Líbí se Vám naše fakul­ta a kampus?
Bohužel jsem neměl moc času vidět kam­pus, strávil jsem však 30 min­ut s vedením uni­verz­i­ty. Vel­mi mě těší, že jsem je mohl poz­nat a také se něco dovědět o plánech a výzvách, se který­mi se uni­verzi­ta potýká.

Vidíte veliký rozdíl mezi Pra­hou a Ústím nad Labem? Naše uni­verzi­ta se snaží nalákat stu­den­ty z celé České repub­liky, ale je těžké soupeřit s Pra­hou. Ústí nad Labem bohužel nemá moc dobrou reputaci.
Do Prahy je to oprav­du kousek, tudíž chápu, že je to veliká konkurence. Upřím­ně řečeno, nev­idím mno­ho rozdílů. Chápu, že je zde admin­is­tra­tivní prob­lém s náborem nových stu­den­tů, pro­tože jste vel­mi blízko Praze, která prof­i­tu­je ze své rep­utace. Ale podle toho, co jsem mohl vidět a co jsem se dozvěděl od zde­jších pro­fe­sorů a stu­den­tů, to, co se vyuču­je ve třídách, se v kval­itě ničím neliší od toho, co se probírá v Praze. Je to ste­jně dobré a kval­it­ní jako tam.

Je pro Vás živ­ot v České repub­lice kvůli kul­turním rozdíl­nos­tem těžší, nebo je naše smýšlení podob­né tomu americkému?
Tato otáz­ka se vrací zpět ke sdíleným hod­notám, o kterých jsem mluvil. Nezáleží mi tak úplně na místě, kde žiji, pokud je to liberál­ní, demokrat­ická, vol­ná společnost se svo­bodou pro­je­vu, svo­bodou tisku, svo­bodou nábožen­ství a vše­mi další­mi věc­mi, které s tím sou­visí. Není mezi námi mno­ho rozdílů. Můžeme sice mlu­vit jiným jazykem, ale hod­no­ty, které sdílíme, jsou stejné.

Mock­rát děku­ji a pře­ji hezký den.
Já děku­ji, pře­ji mno­ho štěstí.

Autor­ka rozhovoru: Jana Hamouzová
Orig­inál článku vyšel ve stu­dentském mag­a­zínu PF UJEP Activum