Přijímací řízení 2019/2020

Den otevřených dveří: stře­da 30. led­na 2019

Ter­mín podání přihlášek:

  • do 31. břez­na 2019 bakalářské a mag­is­ter­ské studi­jní programy
  • do 30. dub­na 2019 dok­torské studi­jní programy

Ter­mín při­jí­macích zkoušek:

  • 15. — 18. 4. 2019 prak­tické zkoušky z hudeb­ní výchovy, tělesné výchovy a výt­varné výchovy
  • 17. — 21. 6. 2019 písem­né zkoušky a úst­ní zkoušky pro všech­ny ostat­ní bakalářské, mag­is­ter­ské a dok­torské studi­jní programy/obory, náhrad­ní prak­tické při­jí­mací zkoušky

Poplatek za při­jí­mací řízení: 500,- Kč (tištěná i elek­tron­ická přihláška)
Název účtu: Uni­verzi­ta J. E. Purkyně, Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Účet: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitel­na a.s.
Kon­stant­ní sym­bol: 0308 (plat­ba převo­dem), 0379 (plat­ba poš­tovní poukázkou)

Vari­abil­ní sym­bol pro e-přih­lášku: 430509
Vari­abil­ní sym­bol pro papírovou přih­lášku: 430509
Speci­fický sym­bol: U elek­tron­ické přih­lášky vygeneru­je sys­tém auto­mat­icky U papírové přih­lášky se jako speci­fický sym­bol použi­je prvních 6 čísel rod­ného čís­la uchazeče
Převodová poš­ta: 400 01 Ústí nad Labem (Při elek­tron­ické přih­lášce plat­ba pouze převodem.)

Přílo­hy: