Projektový týden pro pedagogy

V týd­nu od 5. do 9. listopadu 2018 proběhne akce s názvem “Pro­jek­tový den pro ped­a­gogy” v rám­ci pro­jek­tu Sim­u­lační hra. Nák­la­dy jsou plně hrazeny z pro­jek­tu a akce je tedy ZDARMA.

Cílovou skupinou jsou učitelé ze škol, kteří chtějí poz­nat nové metody práce s dět­mi a mládeží a příp. navázat mož­nou spoluprá­ci s part­ner­sk­ou školou v Sasku (akce se účast­ní také učitelé ze saských škol). Absol­ven­ti pro­jek­tového týdne získa­jí také TRENÉRSKÉ SCHOPNOSTI A DISPOZICE k hraní Sim­u­lační hry s kolek­tivy dětí a mládeže.

Akce se MŮŽE zúčast­nit i více zájem­ců z jed­né orga­ni­zace, celkový počet míst je však omezený.

Orga­ni­za­čně:

  • Na akci je nut­né vzít si s sebou dvě své fotografie (portrét a foto při nějakém koníčku) pro tvor­bu sez­namovacích plakátů. Dále jed­no bílé a jed­no černé tričko na sim­u­lační hru.
  • Pří­jezd účast­níků na mís­to konání je plánován v pondělí mezi 10. a 11. hodi­nou, odjezd v pátek po sní­dani, ale je možné odjet již po skončení odpoled­ního bloku ve čtvrtek večer (viz program).
  • Účast­ní­ci si musí zajis­tit vlast­ní pojištění do zahraničí
  • V pří­padě záj­mu je možné využit zdar­ma společ­nou dopravu z Ústí nad Labem — viz přís­lušná vol­ba v přihlášce.

Pozn.: Pod­stat­ná část pro­gra­mu je shod­ná s pro­gramem, který byl kon­cipován pro mul­ti­p­liká­to­ry a není tak vhod­né se absol­ven­tům pro­jek­tového týdne pro mul­ti­p­liká­to­ry hlásit i na tuto akci. Ter­mín přih­lášek co nejdříve, počet míst je omezený a přih­lášky jsou při­jímány do vyčer­pání vol­né kapacity.