Pozvánka: Jak učit o mezinárodní bezpečnosti?

Aso­ci­ace pro mez­inárod­ní otázky Vás zve na vzdělá­vací sem­i­nář, který má za cíl pomo­ci stře­doškol­ským učitelům zjednodušit a ule­hčit výuku o mez­inárod­ně-bezpečnos­t­ních témat­e­ch, bezpečnos­ti České repub­liky a Severoat­lantické alian­ci. Sem­i­nář bude rozdělen na dvě části.

První se zaměří na při­blížení bezpečnos­t­ních témat, obrany České repub­liky a fun­gování Severoat­lantické aliance for­mou diskuze a před­nášky od odborníků. Druhá, inter­ak­tivní část bude zahrnovat mod­e­lovou lek­ci a před­stavení nových učeb­ních mater­iálů, pos­tupů a nástro­jů k učení daných témat a jejich propo­jení se SCIO testy.

V rám­ci druhé části se účast­ní­ci budou moci v rám­ci debaty podílet na vytváření připravo­vaného inter­ak­tivního webu a učeb­nice k těm­to tématům. Sem­i­nář je otevřen učitelům všech před­mětů SŠ a stu­den­tům ped­a­gog­ick­ých fakult.

28. 11. 2018 od 15:00 do 18:00

Sem­i­nář je zdar­ma. Účast­níkům bude uhrazena doprava.