Děkanem PF na léta 2019–2023 zvolen doc. Jiří Škoda


Novým děkanem PF UJEP byl na dnešním zasedání Aka­demick­ého sená­tu PF UJEP zvolený dosavad­ní proděkan pro studi­um a ped­a­gog­ické praxe, doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D. Do své funkce nas­toupí 1. břez­na 2019 a vys­třídá dosavad­ního děkana, prof. Pavla Doulíka.

Doc. Ško­da před­stavil své vize již min­ulý týden na zasedání aka­demické obce. Mezi jeho stěže­jní teze patří zacho­vat kon­ti­nu­itu a navázat na prá­ci součas­ného vedení, budovat otevře­nou image fakul­ty a vytěžit max­i­mum z akred­i­tací. Také chce nekom­pro­mis­ně bojo­vat pro­ti pod­fi­nan­cov­ání vzdělavatelů budoucích učitelů (celý voleb­ní pro­gram).

Vol­bu kan­didá­ta na děkana řídi­la voleb­ní komise, kter­ou jmen­o­val AS PF UJEP, ve složení Mgr. Lukáš Círus, Ph.D., Mgr. Daniel Přího­da a sl. Zuzana Sachsová.

doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D. působí na PF UJEP již 28 let. Nejprve vys­tu­doval uči­tel­ství všeobec­ně vzdělá­vacích před­mětů (aprobace biolo­gie-chemie), násled­ně zde začal půso­bit jako asis­tent a později jako odborný asis­tent. Tit­ul docen­ta získal v roce 2009 na Sloven­sku. Za svou ped­a­gog­ick­ou kar­iéru vedl úspěšně 225 kval­i­fikačních prací a zapo­jil se do řešení 3 mez­inárod­ních grantových pro­jek­tů, 2 pro­jek­tů GAČR, 11 pro­jek­tů ESF, 2 výzkum­ných záměrů a 13 dalších rozvo­jových pro­jek­tů. V posled­ních 8 letech půso­bil jako proděkan pro studi­um a ped­a­gog­ické praxe. Mno­ho stu­den­tů oceňu­je jeho poz­i­tivní příst­up a neu­tucha­jící smysl pro humor.


Do 26. listopadu 2018 tj. do tří pra­cov­ních dnů od vyh­lášení výsled­ků voleb kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP, běží lhů­ta k podání pří­pad­ných stížnos­tí na průběh voleb. Písem­ná stížnost musí být podá­na přes podatel­nu PF UJEP v objek­tu České mládeže 8 předse­dovi AS PF UJEP.
Pro­tokol o průběhu volby