Děkanem PF na léta 2019–2023 zvolen doc. Jiří Škoda


Novým děkanem PF UJEP byl na dnešním zasedání Akademického senátu PF UJEP zvolený dosavadní proděkan pro studium a pedagogické praxe, doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Do své funkce nastoupí 1. března 2019 a vystřídá dosavadního děkana, prof. Pavla Doulíka.

Doc. Škoda představil své vize již minulý týden na zasedání akademické obce. Mezi jeho stěžejní teze patří zachovat kontinuitu a navázat na práci současného vedení, budovat otevřenou image fakulty a vytěžit maximum z akreditací. Také chce nekompromisně bojovat proti podfinancování vzdělavatelů budoucích učitelů (celý volební program).

Volbu kandidáta na děkana řídila volební komise, kterou jmenoval AS PF UJEP, ve složení Mgr. Lukáš Círus, Ph.D., Mgr. Daniel Příhoda a sl. Zuzana Sachsová.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. působí na PF UJEP již 28 let. Nejprve vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (aprobace biologie-chemie), následně zde začal působit jako asistent a později jako odborný asistent. Titul docenta získal v roce 2009 na Slovensku. Za svou pedagogickou kariéru vedl úspěšně 225 kvalifikačních prací a zapojil se do řešení 3 mezinárodních grantových projektů, 2 projektů GAČR, 11 projektů ESF, 2 výzkumných záměrů a 13 dalších rozvojových projektů. V posledních 8 letech působil jako proděkan pro studium a pedagogické praxe. Mnoho studentů oceňuje jeho pozitivní přístup a neutuchající smysl pro humor.


Do 26. listopadu 2018 tj. do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP, běží lhůta k podání případných stížností na průběh voleb. Písemná stížnost musí být podána přes podatelnu PF UJEP v objektu České mládeže 8 předsedovi AS PF UJEP.
Protokol o průběhu volby