Jak psát kvalifikační práce?

Jak nap­sat bakalářsk­ou nebo diplo­movou prá­ci? To všech­no a ještě mno­hem více přináší průvod­ce, kterého ses­tavil proděkan pro studi­um a ped­a­gog­ické praxe, doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D.

S ním zvlád­nete jak počáteční přípravu pro­jek­tu, tak i všech­ny for­mál­ní náleži­tosti a nakonec ode­vzdání kval­i­fikační práce. Průvod­ce psaním kval­i­fikačních prací naleznete v pro­filu pana doc. Škody, v záložce Soubo­ry a dokumenty.

Jiří Ško­da