Šachový kurz pro studenty PF

Chtěli byste začít tréno­vat děti šachy? Nyní se zák­la­dy můžete naučit online.

Pro zájem­ce o trenérsk­ou čin­nost připrav­il Šachový svaz České repub­liky možnost online školení trenérů 4. třídy přes inter­net. Nes­nažíme se tím nahra­dit trenérská školení, která probíha­jí v kra­jích na osob­ní bázi a díky přímé­mu kon­tak­tu se ško­liteli mají sil­nější efekt. Ale rádi bychom vyšli vstříc také řadě zájem­ců o trenérsk­ou čin­nost, kteří se z různých důvodů osob­ního školení zúčast­nit nechtějí nebo nemohou.

Více podrob­nos­tí naleznete na https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/