Výstava: Preference nezřetelnosti

Výs­ta­va s názvem Pref­er­ence nezřetel­nos­ti, jež se odkazu­je k tvořivé­mu aktu čas­to intu­itivního hledání výz­na­mu a jeho poten­ciál­ní skry­tosti, je první ze dvou připravo­vaných výs­tav ústecké Kat­edry výt­varné kul­tu­ry pro Galerii Špe­jchar v Chomu­tově. Veře­jnos­ti svou tvor­bu před­staví výt­varní umělci/pedagogové, kteří na Kat­edře výt­varné kul­tu­ry Ped­a­gog­ické fakul­ty Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem rozvíjí a kul­tivu­jí výt­varné myšlení a ped­a­gog­ické kom­pe­tence jejích stu­den­tů – budoucích ped­a­gogů oboru Výt­varná výchova.

Vernisáž výs­tavy: 7. 2. 2019 v 17 hodin
Ter­mín výs­tavy: 8. 2. – 6. 3. 2019

Vys­tavu­jící: Vladimír Franz, Jit­ka Géringová, Miroslav Hašek, Jan Kromb­holz, Jan Prošek, Jit­ka Svo­bodová, Mar­gi­ta Tit­lová Ylovsky

Výs­ta­va má výrazně inter­dis­ci­plinární charak­ter. Jsou zde zas­toupe­na jak nová média (zvuková insta­lace, video, fotografie), tak média kla­sická (mal­ba, kres­ba). Z výra­zových prostřed­ků mal­by vychází díla Jitky Géringové, která se tem­at­icky dotýká zobra­zování trans­for­ma­ce živ­ot­ních situ­ací do poet­ick­ých vizuál­ních metafor. Z média kres­by a mal­by i jejich možných inter­dis­ci­plinárních pře­sahů se odvíjí práce Mar­gi­ty Tit­lové-Ylovsky. Autor­ka se ve své tvor­bě vztahu­je k provázanos­ti mezi uměním a exak­t­ním světem vědy (fyziky, matem­atiky). Sub­til­ní kres­by s motivy všed­ních před­mětů nebo pomíjivých jevů s čas­to mono­chrom­ní barevnos­tí před­staví Jit­ka Svo­bodová, která od roku 1990 do roku 2011 ved­la Ateliér kres­by na Akademii výt­varných umění v Praze, na Kat­edře výt­varné kul­tu­ry působí od roku 2014.

Miroslav Hašek, v součas­né době vedoucí Kat­edry výt­varné kul­tu­ry, cílí svůj zájem na banál­ní kaž­do­den­ní real­i­tu. Výchozím bodem jeho práce jsou vzpomínky z dět­ství a pood­krývání osob­ních paměťových vrstev skrze audiovizuál­ní insta­lace, fotografie, či tvor­bu pros­torových objektů.

Oblast novomediál­ních prin­cipů využí­va­jí ve své tvor­bě Jan Kromb­holz a Jan Prošek, pro jejichž díla je charak­ter­i­stická práce s pamětí mís­ta, inter­akce a reakce na kon­tex­ty výs­tavních pros­torů. Jejich součas­ná autorská tvor­ba je příz­načná zejmé­na prací se zvukem v kom­bi­naci s pros­torový­mi, terén­ní­mi nahrávka­mi, audiop­er­for­mance­mi a performancemi.

Chomu­tovské­mu pub­liku bude dobře zná­ma přede­vším osob­nost Vladimíra Franze, zvláště díky něko­li­ka jeho samostat­ným výs­tavám, které se kon­aly v Galerii Špe­jchar. Ta posled­ní proběh­la v roce 2017 a reflek­to­vala autorovy malířské pos­to­je zejmé­na k žán­ru kra­ji­no­m­al­by a květi­novým zátiším.

Výs­ta­va Pref­er­ence nezřetel­nos­ti tak nabízí skutečně výz­načná jmé­na dnes již renomovaných uměl­ců, kteří výz­nam­ně ovlivnili výt­varnou scénu nejen v národ­ním kon­tex­tu, a jejichž díla jsou zas­toupe­na ve veře­jných i soukromých sbírkách v České repub­lice i v zahraničí.

Událost na Facebooku