Doplňující volby do Akademické komory AS UJEP

Kan­didát­ní listi­na se sez­namem kandidátů

Živ­o­topisy kandidátů

Aka­demický senát Uni­verz­i­ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyh­lásil doplňu­jící vol­by jed­no­ho zás­tupce PF do Aka­demické komory AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Podávání návrhů na kandidáty:
Návrhy na kan­didá­ty na zás­tupce PF v AS UJEP je možné podá­vat do 13. 03. 2019 do 12:00 h předsed­kyni voleb­ní komise Ing. Ivaně Kra­tochvílové, Ph.D. (Kat­e­dra ped­a­gogiky, Hoření 13, kancelář HO-202).

Návrh může podat kterýko­liv člen aka­demické obce PF na předep­saném for­muláři (ke stažení zde).

Sez­nam kan­didátů, kteří splňu­jí pod­mínky Voleb­ního řádu AS UJEP, bude zveře­jněn do 14. 03. 2019.

Ter­mín voleb:
Ter­mínem voleb je stře­da 20. 03. 2019 v době od 9:00 h do 12:00 h v budovách České mládeže 8 a Hoření 13 (vstup­ní hala v blízkosti recepce).

Další infor­ma­ce:
Aka­demický pra­cov­ník PF může kan­di­dovat nebo volit pouze do aka­demické komory AS UJEP. Pokud je pra­cov­ně zařazen na více fakultách UJEP, může kan­di­dovat a volit pouze na jed­né z nich, kter­ou si zvolí.

Orga­ni­za­ční pokyny

Více infor­ma­cí o AS UJEP ZDE