Pokyny – kombinované studium

Studenti kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze plnit tedy i po částech, celková délka však v součtu musí odpovídat rozsahovým požadavkům.

Algoritmus fungování pedagogických praxí CPP PF UJEP

Studenti učitelských oborů KS

 1. Student se zapisuje v předzápisu prostřednictvím STAG na předmět příslušné praxe:
  prezenční studium – https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-pedagogicke-praxe-pokyny-prezencni-studium
 2. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohoda_o_realizaci_praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který scan nahrává do systému stag-modul praxe k předmětu praxe. Vedení školy po dohodě se studentem přiřazuje mentora praxe.
 3. Student kontaktuje mentora praxe a domluví nástup na praxi.
 4. Student nahrává rozvrh do aplikace stag-modul praxe s názvem ROZVRH A KÓD PŘEDMĚTU
 5. Po ukončení praxe mentor vyplní HODNOCENÍ STUDENTA NA PRAXI (ke stažení z výše zmíněného webu), které předává studentovi a ten scan nahrává do stagu-modul praxe s názvem HODNOCENÍ STUDENTA. Následně mentor vyplní VÝKAZ PRÁCE a dle pokynů odesílá na CPP PF UJEP.
 6. PO UKONČENÍ PRAXE STUDENT NAHRÁVÁ DO STAGU PORTFOLIO Z PRAXE, které obsahuje úvodní stránku z vzoru portfolia, následuje vlastní portfolio. Odkaz na vzorové portfolio najdete zde: Portfolio – vzor (Logo EU)

Shrnutí:
Student: dle pokynů vyhledá cvičné zařízení, koná praxi dle pokynů, vypracuje portfolio a odevzdává k zápočtu včetně hodnocení.
Oborový didaktik: určuje konkrétní podmínky zápočtu a po praxi uděluje zápočet
CPP: eviduje dohody o realizaci v systému stag.
Školské zařízení: určuje studentovi mentora praxe, zajištuje podmínky pro vykonání praxe studentem.
Mentor praxe:  vyplňuje studentovi hodnocení praxe, provádí mentoring.

Uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (ke stažení), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Je vhodné dodržet měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

————————————————————

Studenti neučitelských oborů KS

 • Student bude vykonávat praxi v instituci, kterou si přednostně vybírá z nabídky fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Seznam fakultních a spolupracujících škol a zařízení je na www stránkách Centra pedagogické praxe PF UJEP. Ve výjimečných případech může student vykonat praxi v místě trvalého bydliště, na pracovišti které si sám zvolí.
 • V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si student stáhne příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
 • Ve vybrané instituci student předloží Dohodu o realizaci praxe, instituci volí dle konkrétních Pokynů k praxi.
 • Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před započetím praxe na CPP. Pokud student tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice č. 11/2015).
 • Na začátku praxe sjedná student na pracovišti rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od započetí praxe na e-mail:  V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe tuto skutečnost oznámí zasláním nového rozvrhu.
 • Po skončení praxe student odevzdá Hodnocení studenta spolu s Portfoliem z praxe (případně další materiály) dle pokynů k jednotlivým praxím.
 • Portfolio z praxe a Hodnocení studenta převede na 1 soubor typu PDF.
 • Tento soubor pojmenujte podle následující struktury: KÓD PŘEDMĚTU_PŘÍJMENÍ_JMÉNO (příklad: KPG4061_NOVAK_JAN).
 • Takto vytvořený a pojmenovaný soubor nahrajte prostřednictvím aplikace SEMESTRÁLNÍ PRÁCE přímo do IS STAG.

Uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (ke stažení), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Je vhodné dodržet měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

———————————————