Pokyny – prezenční studium

Studenti prezenčního studia učitelských oborů vykonávají praxi dle „ Harmonogramu pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok.

STUDENTI PREZENČNÍ FORMY STUDIA V TERMÍNECH PRAXÍ URČENÝCH HARMONOGRAMEM NEMAJÍ BĚŽNOU VÝUKU.

Algoritmus fungování pedagogických praxí CPP PF UJEP

Studenti učitelských oborů

 1. Student se zapisuje v předzápisu prostřednictvím STAG na předmět příslušné praxe:
  prezenční studium – https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-pedagogicke-praxe-pokyny-prezencni-studium
 2. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohoda_o_realizaci_praxe Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který scan nahrává do systému stag-modul praxe k předmětu praxe. Vedení školy po dohodě se studentem přiřazuje mentora praxe.
 3. Student kontaktuje mentora praxe a domluví nástup na praxi.
 4. Student předává mentorovi praxe kontakt na web s odkazem na požadavky konkrétní praxe, dohodou o provedení práce mentora a výkazem práce – https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-pedagogicke-praxe-pokyny-prezencni-studium a  https://www.pf.ujep.cz/cs/pokyny-mentori.
 5. Mentor praxe vyplní elektronicky dohodu dle pokynů, podepíše jako zaměstnanec a odesílá dle instrukcí na CPP PF UJEP k zaevidování a proplacení. Dohoda musí být odeslána nejpozději týden před započetím praxe studenta.
 6. Student nahrává rozvrh do aplikace stag-modul praxe s názvem ROZVRH A KÓD PŘEDMĚTU
 7. Po ukončení praxe mentor vyplní HODNOCENÍ STUDENTA NA PRAXI (ke stažení z výše zmíněného webu), které předává studentovi a ten scan nahrává do stagu-modul praxe s názvem HODNOCENÍ STUDENTA. Následně mentor vyplní VÝKAZ PRÁCE a dle pokynů odesílá na CPP PF UJEP.
 8. PO UKONČENÍ PRAXE STUDENT NAHRÁVÁ DO STAGU PORTFOLIO Z PRAXE, které obsahuje úvodní stránku z vzoru portfolia, následuje vlastní portfolio. Odkaz na vzorové portfolio najdete zde: Portfolio – vzor (Logo EU)

Shrnutí:
Student: dle pokynů vyhledá cvičné zařízení, koná praxi dle pokynů, vypracuje portfolio a odevzdává k zápočtu včetně hodnocení.
Oborový didaktik: určuje konkrétní podmínky zápočtu a po praxi uděluje zápočet
CPP: eviduje dohody o realizaci v systému stag, administruje dohody o provedení práce, výkazy práce.
Školské zařízení: určuje studentovi mentora praxe, zajištuje podmínky pro vykonání praxe studentem.
Mentor praxe: vyplňuje dohodu o provedení práce a výkaz práce, vyplňuje studentovi hodnocení praxe, provádí mentoring.

Uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (ke stažení), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Je vhodné dodržet měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

————————————————————

Studenti neučitelských oborů

 • Student bude vykonávat praxi v instituci, kterou si přednostně vybírá z nabídky fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Seznam fakultních a spolupracujících škol a zařízení je na www stránkách Centra pedagogické praxe PF UJEP. Ve výjimečných případech může student vykonat praxi v místě trvalého bydliště, na pracovišti které si sám zvolí.
 • V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si student stáhne příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
 • Ve vybrané instituci student předloží Dohodu o realizaci praxe dle Pokynů k příslušné praxi; cvičnému pracovníkovi předá Dohodu o provedení práce (DPP) a Výkaz práce (na horním dílu Dohody o realizaci praxe jsou pokyny pro cvičného pracovníka). V případě, že se dokument DPP neotevře přímo ve Vašem prohlížeči, použijte prohlížeč Internet Explorer, nebo jej nejprve uložte ve Vašem počítači. Pro stahování PDF dokumentů z webu použijte tento postup – najeďte myší na vybraný dokument, vyvolejte kontextové menu pravým tlačítkem a volte „uložit odkaz jako…“, pak jej teprve z počítače otevřete. Pokud bude praxe sjednána z jakéhokoli důvodu jako neplacená, není třeba předávat Dohodu o provedení práce, ani Výkaz práce. Tuto skutečnost napište do pravého dolního rohu spodní části Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenka) slovem „NEPLACENÁ“.
 • Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před započetím praxe na CPP. Pokud student tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice č. 11/2015).
 • Na začátku praxe sjedná student na pracovišti rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od započetí praxe na e-mail:  V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe tuto skutečnost oznámí zasláním nového rozvrhu.
 • Po skončení praxe student odevzdá Hodnocení studenta spolu s Portfoliem z praxe (případně další materiály) dle pokynů k jednotlivým praxím.
 • Portfolio z praxe a Hodnocení studenta převede na 1 soubor typu PDF.
 • Tento soubor pojmenujte podle následující struktury: KÓD PŘEDMĚTU_PŘÍJMENÍ_JMÉNO (příklad: KPG4061_NOVAK_JAN).
 • Takto vytvořený a pojmenovaný soubor nahrajte prostřednictvím aplikace SEMESTRÁLNÍ PRÁCE přímo do IS STAG.

Uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (ke stažení), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Je vhodné dodržet měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

———————————————