PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.

Jindráček Václav
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-302
  • Telefon: +420 475 283 354
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru 2023/24

ST   14:00 –16:00 a 17:00–18:00 (ve středu 10. 4. KH pouze od 17:00 do 17:30)

ČT   16:30–17:00

 

Vzdělání

2005–2011   Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor český jazyk a literatura – dějepis; Mgr.

2011   Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, rigorózní zkouška v oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy; PhDr.

2011–2015  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, doktorské studium v programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v bohemistice; Ph.D.

 

Pedagogická praxe

2007              Základní škola Zd. Petříka v Kladně: učitel dějepisu na 2. stupni ZŠ.

2007–2009   Základní škola Vinařská v Ústí nad Labem: učitel českého jazyka a dějepisu na druhém stupni ZŠ.

2010              Gymnázium Litvínov: učitel dějepisu na střední škole.

2011–2015     Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem: prezenční doktorské studium.

Od 2011        Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP.

2014–2017    Základní škola Studentská v Jirkově: učitel českého, anglického jazyka a dějepisu na druhém stupni ZŠ.

Od 2015        Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem: odborný asistent, úvazek 0,5 (2015–2017), úvazek 1,0, vedoucí katedry (od 2018).

 

Projektová činnost

Od 2018      Řešitel interního grantového projektu SGS UJEP „Podoby a problémy vzdělávání v českém jazyce a literatuře“.

Od 2018      OP VVV Učíme se učit spolu. Příjemce podpory: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od 2017     OP VVV: Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Příjemce podpory: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od 2017      OP VVV Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání. Příjemce podpory: Ústecký kraj.

 

Členství v poradních orgánech, komisích, radách a vědeckých institucích

Od 2018    Člen odborné skupiny pro revizi Rámcového vzdělávacího programu (Národní ústav pro vzdělávání). Garant odborné skupiny: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (Pedf UK v Praze).

Od 2017    Člen odborného panelu Čtenářská gramotnost v projektu Podpora práce učitele, realizovaném Národním ústavem pro vzdělávání. Hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske (NÚV Praha).

Od 2016    Hodnotitel návrhů projektů přijatých v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE a podprogramů INTER-ACTIVE (poskytovatel MŠMT).

Od 2013    Člen České pedagogické společnosti.

 

Vyžádané přednášky

  1. K rozmanitosti současné české poezie pro děti. Přednáška, Kulatý stůl: 100 let české (a slovenské) dětské literatury. Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) – 2018, Praha, Pedagogická fakulta UK (26. září 2018).
  2. Využití čtenářských strategií ve výuce českého jazyka a literatury (na příkladech příběhů z historie). Přednáška na úvodní Konferenci k projektu rozvoje čtenářské gramotnosti, Zlín (18. října 2017).
  3. Analýza vyučovacích hodin zaměřených na interpretaci české poezie. Česká školní inspekce, Praha (27. června 2017).
  4. Možnosti analýzy vyučovacích hodin českého jazyka a literatury. Česká školní inspekce, Olomouc (20. června 2017).
KBO/4038,
Starší česká literatura,
KBO/4084,
Starší česká literatura,
KBO/4103,
Didaktika literatury I,
KBO/4132,
Didaktika literatury I,
KBO/4149,
Didaktika literatury I,
KBO/D084,
Pedagogická praxe na tématu didakticky orientované práce,

Odborné publikace

JINDRÁČEK, V. Jak se čte a vyučuje poezie. Výzkum výuky v české škole. Brno: Host, v tisku.
ŘÍČAN, J., ZÁBRANSKÝ, V., JINDRÁČEK, V., MÄRC, J. ET AL. Rozvoj kritického myšlení a porozumění čtenému při výuce „dlouhého“ 16. století. Ústí nad Labem: UJEP, 2020.

Články v časopisech

JINDRÁČEK, V. K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol. Slovo a slovesnost. 2020. 81, 31–64 s.
JINDRÁČEK, V. K žánrovému systému prostředků Erbenovy Kytice. Český jazyk a literatura. 2019–2020. 70(1), 7–13 s.
JINDRÁČEK, V. Literární výchova v období kurikulární reformy: rekapitulace vzdělávacích koncepcí, kvalita výuky a její výzkum. Paidagogos. 2018. 1-2, s. 42-80.
JINDRÁČEK, V. K rozmanitosti současné české poezie pro děti. Český jazyk a literatura. 2017–2018. 4, s. 168-174.
JINDRÁČEK, V. Kvalita mluveného projevu učitele v literární výchově. Český jazyk a literatura. 2015–2016. 4, s. 181-185.