PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Marvanová Mira
  • odborná asistentka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-311
  • Telefon: +420 475 283 347
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24

ST   14:00–15:00

PÁ   10:30–11:00

 

 

Životopis

1985 Mgr. – Filozofická fakulta UK,

2008 PhDr. – Filozofická fakulta UK,

2008 Ph.D. – Filozofická fakulta UK,

Studium

1979–1980 Sofijská univerzita Klimenta Ochridského – Fakulta slovanských filologií, obor: Slovanská filologie (bohemistika, rusistika, bulharistika)

1980–1985 Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, obory: Čeština, Obecná lingvistika

2004–2008 Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, doktorské studium – obor Slovanská filologie

Průběh zaměstnání a působení

1986–1996 Bulharská akademie věd – Ústav bulharského jazyka v Sofii – Oddělení obecné, indoevropské a balkánské jazykovědy – vědecká pracovníce

Projekty

Bulharský etymologický slovník – (autor),

Cyrilo-Metodějská encyklopedie – (autor),

Akademický slovník cizích slov – (autor a editor),

Models of Meaning – (autor a člen organizačního týmu)

1988–1992 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Československé kulturně-informační centrum v Sofii – lektor češtiny

1994–1998 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Velvyslanectví ČR v Athénách (Řecko)

2000–2001 Fakulta humanitních studií Západočeské university v Plzni – Katedra obecné jazykovědy; Katedra obecné a aplikované jazykovědy – odborný asistent

2002– Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Katedra bohemistiky – 2002/2003 – odborný asistent

Odborné zaměření

● bohemistika – korpusová lingvistika a čeština; Český národní korpus; synchronní a diachronní morfologie, lexikologie a frazeologie; vývoj jazyka, onomastika; elektronické zdroje češtiny

● slavistika a staroslověnistika – Cyrilo-Methodějské legendy a česká paleoslověnistická tradice; staroslověnská morfologie, lexikologie, idiomatika a frazeologie; srovnávací gramatika slovanských jazyků

● obecná lingvistika a evropeistika – lingvistická typologie, areálová lingvistika, strukturní pojetí jazyka,
teorie gramatikalizace

● korpusová lingvistika – národní korpusy evropských jazyků; vícejazyční korpusy evropských jazyků (korpus InterCorp)

Pedagogická praxe (na KBO UJEP od roku 2002)

● Výuka povinných předmětů

Staroslověnština I, II, III – 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013

Základy slavistiky; Základy slavistiky a staroslověnštiny – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
 2010, 2011

Obecná jazykověda; Úvod do obecné lingvistiky – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Východoslovanské reálie – 2008, 2009

Vývoj spisovného jazyka I, II – 2002, 2003, 2004, 2005

Nauka o textu – 2009


● Výběrové kursy

Český národní korpus a korpusová lingvistika I, II – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Computational language sources for Czech and other European languages studies (for Erasmus foreign students in English) - 2013

Obecná jazykověda: jazyky světa a lingvistická typologie – 2002, 2004, 2006, 2007, 2008

Paleoslověnistický seminář – 2003, 2004, 2005, 2007

Obecná jazykověda: lingvistická typologie – 2003, 2005, 2010

Bulharština – 2006, 2007, 2009, 2010, 2011

Pedagogická praxe (do r. 2002)

Obecná jazykověda (FHS ZČU v Plzni) – 2000, 2001

Úvod do obecné jazykovědy (FHS ZČU v Plzni) – 2000, 2001

Jazyky světa – historie (FHS ZČU v Plzni) – 2000, 2001

Jazyky světa – současnost (FHS ZČU v Plzni) – 2000, 2001

Čeština I, II , III, IV, V, VI (ČSKIS v Sofii – Sofijská univerzita K. Ochridského) – 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

Další pedagogické a administrativní aktivity na KBO PF UJEP NA KBO

● Koordinátor pro ERASMUS na Katedře bohemistiky– od r. 2007

● Organizace, editace, příprava a provedení klauzur z českého jazyka pro obor Český jazyk a literatura pro II. st. ZŠ, pro bakalářské studijní programy a pro obor Čeština pro cizince – od r. 2007

● Člen zkušebních komisí bakalářských a magisterských státnic

● Člen komisí obhajob bakalářských prací a magisterských diplomových prací

Zahraniční pracovní a studijní pobyty a stáže

2011 Kyjev (Ukrajina), Kyjevskij nacionaľnyj universitet imeni Tarasa Ševčenka

2011 Rivne (Ukrajina), Rivnenskij deržavnij humanitarnij universitet

2011 Drážďany (Německo), Technische Universität Dresden

2009 Racibórz (Polsko), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

2008 Ochrid (Makedonie), XIV. Mezinárodní slavistický kongres

2008 Sofie (Bulharsko), Institut za bâlgarski ezik, Bâlgarska akademija na naukite

2006 Wrocław (Polsko), Unywerzitet Wrocławski (Polsko)

2007 Kraków – Polska Akademia Umiejtności (Polsko)

2005 Oslo (Norsko),Universitet i Oslo

2000 Amsterdam (Holandsko), University of Amsterdam

2000 Sofie (Bulharsko), Institut za bâlgarski ezik, Bâlgarska akademija na naukite

1999 Sofie (Bulharsko), Centâr za Kirilo-Metodievski izsledvanija, Bâlgarska akademija na naukite

1994–1998 Athény (Řecko), Velvyslanectví ČR, MZV ČR – 4 roky

1993 Melbourne (Austrálie), Monash University

1989 Ioannina (Řecko), Universita v Ioanině a Řecká sémiotická asociace

1989 Barcelona (Španělsko) a Perpignan (Francie) – stipendiant I.A.S.S. (Stipendium Mezinárodní asociace sémiotických studií na Univerzitách v Barceloně a v Perpignanu s účastí na IV. světovém kongresu)

1989 Moskva (Rusko), Institut slavjanovedenija i balkanistiky Ruské akademie nauk (Moskva) – jeden měsíc

1987

1988

Slovanský ústav ČSAV v Praze a Literární ústav ČSAV v Praze – jeden měsíc

Slovanský ústav ČSAV a Archeologický ústav ČSAV (oddělení v Brně, pracoviště Mikulčice a Hradiště) – jeden měsíc

3
1991 Archeologický ústav ČSAV (oddělení v Brně, pracoviště Mikulčice a Hradiště) – jeden měsíc

1986–1996 Sofie (Bulharsko), Institut za bâlgarski ezik, Bâlgarska akademija na naukite – 10 let

1980–1985 FF UK v Praze – studijní pobyt: obory Čeština – Obecná lingvistika – studium – 5 let

1979– 1980 Sofie (Bulharsko): Sofijski universitet, Fakultet za slavjanski filologii: obor Slovanská filologie – studium – jeden rok

ÚČAST NA VĚDECKÝCH FORUMECH (KONFERENCÍCH, KONGRESECH AJ. AKCÍCH (S PŘÍSPĚVKEM) (VÝBĚR)

● Korpusový workshop 2012 (Praha, 2.-3. 11. 2012)

● Mezinárodní vědecká konference – 6. Bohemicum Dresdense „Tschechisch in den Medien“ (Dresden, 11.11.2011)

● Mezinárodní vědecká konference Ukrajins'ki perekladi svjatoho pis'ma v slov'jans'komu konteksti (do 450-riččja Peresopnyc'kogo evanhelija) (Rivne, Ukrajina, 13-14.10.2011)

● Mezinárodní vědecká konference Korpusová lingvistika Praha 2011 (Praha, 22.- 24. září 2011)

● Mezinárodní vědecká konference Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem, 1.-3. září 2010)

● Mezinárodní vědecká konference Český jazyk a literatura – reflexe významných historických událostí (Racibórz, Polsko, 2.– 4.09.2009)

● Mezinárodní vědecká konference Výuka mateřským jazykům dnes (Ústí nad Labem, 5.–7.5.2009)

● XIV. Mezinárodní slavistický kongres v Ochridu (Ochrid, Makedonie, 10.–16. září 2008)

● Mezinárodní vědecká konference Ty, já a on v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem, 2.– 4. 9.2008)

● Mezinárodní vědecká konference Prostor v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem, 5.– 7.09.2006)

● Mezinárodní vědecká konference Čas v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem, 7.– 9.09.2004)

● Language policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989 (Amsterdam, 22.–23.11.2000)

● III. Congress H.S.A (III. Kongres Řecké sémiotické asociace) (Ioannina, Řecko 22.– 29.10.1989)

● Societas Linguistica Europaea – XIIth Annual Meating (Varna, 11.– 16.09.1989)

● International School of Linguistics '87 (Plovdiv, 20.– 25.09.1987)

● International School of Linguistics '89 (Loveč, 17.– 25.11.1989)

● I.A.S.S. IV. Congress (International Association for Semiotic Studies) (Barcelona – Perpignan, 31.3.– 6.4.1989)

● International symposium Models of Meaning IV (Sofia, Oct.1991)

● International symposium Models of Meaning III (Sofia, Oct. 1990)

● International symposium Models of Meaning II (Sofia, Sept. 1989)

● International symposium Models of Meaning I (Varna, 25.– 28. 9.1988)

● Bulharsko-česká vědecká konference (Sofie, 1.–2. 6. 1987) 

KBO/4001,
ZÁKLADY SLAVISTIKY,
KBO/4064,
ZÁKLADY SLAVISTIKY,
KBO/4056,
ÚVOD DO ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU,
KBO/4220,
ÚVOD DO ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU (PUBL.),
KBO/4224,
FRAZEOLOGIE,
KBO/4011,
STAROSLOVĚNŠTINA,
KBO/4069,
STAROSLOVĚNŠTINA,
KBO/4105,
VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN SPISOVNÉHO JAZYKA,
KBO/4133,
VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN SPISOVNÉHO JAZYKA,
KBO/4150,
VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN SPISOVNÉHO JAZYKA,
KBO/4122,
OBECNÁ JAZYKOVĚDA,
KBO/4162,
OBECNÁ JAZYKOVĚDA,

Odborné publikace

Mira Načeva-Marvanová. Perfektum v současné češtině. Edice Studie z korpusové lingvistiky 11. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 226 s. ISBN 978-80-7422-041-8.

Kapitoly v knihách

Načeva-Marvanová, M. Electronic corpora of Slavic minority languages at their threshold - the state of the art and further prospects. In: Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond: Minority, Regional and literary Microlanguages. In memoriam Jiří Marvan. (D. Stern, M. Nomachi, B. Belić eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2018. s. 124-149. ISBN 9783631751510.
Načeva-Marvanová, M. „Cizí“ a „necizí“ v české biblické frazeologii – antroponyma jako komponent přirovnání. In: Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. Uniwersytet Im. Adama Miczkiewicza w Poznaniu, Institut filologii słowiańskiej: 17 s.
Načeva-Marvanová, M.. Marvan, J. Evropské vyjadřování minulosti - konkurence sloves "být" : "mít“ - Složené pasivum s gramatickým slovesem být. In: Jiří Marvan. Čeština - most k Evropě a k Evropanům. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2015. s. 150-152. ISBN 978-80-7414-794-4.
Načeva-Marvanová, M. Stratifikace bohemismů ve Skarynově překladu Bible (Píseň Písní, 1518) - pohled na Skarynu z českého břehu. In: České vědomí Bělorusi. vyd. Praha. Karolinum, 2013. s. 299-316. ISBN 978-80-246-2252-1.
Načeva-Marvanová, M. Jazyk českých médií jako indikátor nových strukturních změn v české gramatice. In: Tschechisch in den Medien. München - Berlin - Washington, D.C.. Verlag Otto Sagner, 2013. s. 171-181. ISBN 978-3-86688-369-7.

Články ve sbornících

Načeva-Marvanová, M. Prof. Jiří Marvan a jeho slavistické přínosy na křižovatce dvou tisíciletí. In: Promeny ceske slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav AV, 19 s.
Načeva-Marvanová, M. Ukrajinistické a ervropeisticke dílo Jiřího Marvana na rozhraní dvou tisíciletí a třech kontinentů. In: Materijali VI mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii Slvjanskij svit 2016. Užhorod: Zahidno-evropejskij universitet v Užhorodě, 12 s.
Načeva-Marvanová, M. Jednotky typu verbum „mít“– substantivum abstraktum v biblických textech (příspěvek k slovanskému kontextu problematiky). In: Slovjanskij svit: zdobutki, problemi, perspektivi. Materijali IV mižnarfodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, prisvjačenoi dnju slovjanskoi kulturi ta pisemnosti. Užhorod: Zahidno-evropejskij universitet v Užhorodě, 2015. s. 69-79. ISBN 978-966-347-076-4.
Načeva-Marvanová, M. Verbální frazémy typu přirovnání se slovesem „mít“ v češtině – pohled formálně-strukturní, funkční a obecně sémanticky. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka.. (Edice Studie z korpusové lingvistiky 20). Praha: Lidové noviny - Ústav českého národního korpusu, 2014. s. 104-123. ISBN 978-80-7422-361-7.