doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Mitter Patrik
  • docent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-315
  • Telefon: +420 475 283 358
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023/24

ČT   10:00–12:00

 

Odborný životopis:

1994 - absolvování Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem obor český jazyk – německý jazyk (titul Mgr.)
1994 – 1996 asistent na katedře bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem, obory: současný český spisovný jazyk (lexikologii, stylistiku, morfologii), onomastiku, českou neologii a slovenský jazyk
1997 – 2006 odborný asistent tamtéž
2002– absolvování doktorského studijního programu v oboru česká filologie (se zaměřením na současný český jazyk) na FF UP v Olomouci (titul Ph.D.)
2007 – odborný asistent na katedře primární jazykové výchovy PF UJEP
od r. 2008 odborný asistent opět na katedře bohemistiky PF UJEP
2006 – 2007 – Hochschuldozent na částečný úvazek na Hochschule für Technik, Ökonomie und Sozialwesen Zittau/Görlitz, výuka disciplíny Deutch-tschechische Übersetzungen (Allgemeine Sprache, Fachsprache) ve zdejším oddělení jazyků
2012 - habilitační řízení v oboru český jazyk na FF UP v Olomouci (titul doc.)
 
Zúčastnil jsem se mj. několika učitelských mobilit v rámci programu SOCRATES/ERASMUS (UMB Banská Bystrica, PU Prešov, UKF Nitra, KU Ružomberok). Publikuji odborné studie a recenze ve sbornících z mezinárodních jazykovědných konferencí (v ČR, SR a v Polsku) a v odborných časopisech Český jazyk a literatura, Slovo a slovesnost, Jazykovědné aktuality, Acta Onomastica, Čeština doma a ve světě, Češtinář, Bohemistyka (Polsko), Filologická revue, Jazykovedný časopis, Slovenská reč, Slovo o slove (vše Slovensko)aj. (viz Publikační činnost). Zúčastnil jsem se aktivně zatím více než 35 mezinárodních vědeckých konferencí, kolokvií a pracovních seminářů doma i v zahraničí.

KBO/4035, 4082,
Stylistika,
KBO/4020,
Tvoření slov,
KBO/4019,
Morfologie I,
KBO/,
Neologie,

Odborné publikace

Patrik Mitter. Obecné a specifické aspekty kompozice v současné češtině. Ústí nad Labem: UJEP, 2016. 140 s. ISBN 978-80-7561-034-8.
Patrik Mitter a Jiří Marvan. Slovotvorná paradigmatika českých sloves. Ústí nad Labem: UJEP, 2016. 202 s. ISBN 978-80-7561-038-6.

Kapitoly v knihách

Patrik Mitter. Popis a klasifikace hybridních kompozit a odmítavé postoje k nim v české jazykovědě v průběhu 20. stol. In: Proměny slova. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 43-59. ISBN 978-80-244-3489-6.
Patrik Mitter. Jak jsou utvářena česká slova. In: Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 265-276. ISBN 978-80-244-4667-7.

Články v časopisech

Petrik Mitter. Ke statusu, motivaci a funkci názvů železničních zastávek v Banskobystrickém kraji. Nová filologická revue. Banská Bystrica: FF UMB, 2015. 2, s. 41-50. ISSN 1338-0583.
Patrik Mitter. Mikrosystémy názvů železničních stanic a zastávek ve Slovenské republice. Nová filologická revue. Banská Bystrica: FF UMB, 2017. 1, s. 39-63. ISSN 1338-0583.
Patrik Mitter. Ke statusu, motivaci a funkci názvů železničních stanic a zastávek v Ústeckém kraji. Acta Onomastica LVI. 2016. s. 155-165. ISSN 1211-4413.
Patrik Mitter. Paradigmaticky tvořená substantiva ve slovotvorných paradigmatech. Nová čeština doma a ve světě. 2016. 2, s. 48-58. ISSN 1805-367X.
Patrik Mitter. Několik poznámek k hybridnímu skládání synsémantických nástavbových slovních druhů. Nová čeština doma a ve světě. 2017. 1, s. 57-61. ISSN 1805-367X.
Patrik Mitter. Neparadigmaticky tvořená adjektiva verbální a jejich status ve slovotvorných paradigmatech. Bohemica Olomucensia. 2017. 2, s. 112-123. ISSN 1083-876X.

Články ve sbornících

Patrik Mitter. Ke statusu a motivaci názvů zastávek MHD. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: FF PU, 2012. s. 290-293. ISBN 978-80-555-0576-3.
Patrik Mitter. Substantiva tvořená sekundární kompozicí a jejich status ve slovotvorném systému češtiny. In: Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve. Bratislava: FF UK, 2014. s. 234-243. ISBN 978-80-223-3695 -8.
Patrik Mitter. Komponenty cizího původu a jejich status ve slovotvorném systému současné češtiny. In: Chaos i ład w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznań: 2016. s. 309-315. ISBN 978-83-63090-72-2.
Patrik Mitter. Jazykově typologická charakteristika kompozice v češtině. In: Jazyk a jazykověda v pohybe II. Bratislava: Veda, 2017. s. 536-543. ISBN 978-80-224-1605-4.
Patrik Mitter. Paradigmaticky a neparadigmaticky tvořená adjektiva verbální a jejich status ve slovotvorných paradigmatech. In: Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Bratislava: FF UK, 2017. s. 447-457. ISBN 978-80-223-44-7.
Patrik Mitter. Kompozita jako prostředek internacionalizace české slovní zásoby. In: Varia XXII. Zborník z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2014). SJS při JÚĽŠ SAV v Bratislave a UKF v Nitre, 2014. s. 56-59. ISBN 978-80-558-0564-1.
Patrik Mitter. Hybridní složeniny v současné české slovní zásobě. In: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2015. s. 84-92. ISBN 978-80-7308-567-4.
Patrik Mitter. Urbanonyma města Ústí nad Labem a mikrosystémy deantroponymických urbanonym. In: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017. s. 139-146. ISBN 978-80-72-86.
Patrik Mitter. Několik poznámek k sémantické klasifikaci urbanonym. In: Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. s. 39-48. ISBN 978-80-7414-468-4.
Patrik Mitter. Komponenty cizího původu ve složených slovech a jejich slovotvorná adaptace v současné češtině. In: Skryté přednosti přejatých slov / Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 74-83. ISBN 978-80-7964-822-9.