Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR

Inter­pre­tační soutěž ped­a­gog­ick­ých fakult ČR 2019 s mez­inárod­ní účastí se uskuteční v Ústí nad Labem. Kaž­doroční inter­pre­tační soutěž proběhne dne 29. a 30. 4. Soutěž je pro všech­ny stu­den­ty PF. Podrob­né infor­ma­ce naleznete v přiložených dokumentech.

V pří­padě záj­mu o účast prosím vyplňte přilože­nou přih­lášku a zašlete ji dle pokynů na přís­luš­nou adresu.

O mag­num mys­teri­um — Victoria
Inter­pre­tační soutěž 2019 — pokyny
Inter­pre­tační soutěž 2019 — sbormistrovství
Inter­pre­tační soutěž 2019 — přihláška