Studenti CCV

Možnosti uznání praxe studentů CCV


Žádost o uznání praxe CCV je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat (žádost podepisuje student a pravost informací potvrzuje zástupce příslušné organizace) a zaplatit správní poplatek ve výši 150,- Kč na účet číslo: 260112295/0300 s variabilním symbolem 3233413501, oba dokumenty je potřeba okopírovat a nahrát do IS STAG do modulu Praxe. Žádost o uznání praxe CCV nahrávejte do složky Žádost o uznání praxe a potvrzení o uhrazení správního poplatku do složky Prohlášení studenta. Pro každou praxi podáváte jednu žádost, ke každé jedné žádosti se váže zaplacení správního poplatku.

Žádost následně posuzuje příslušný metodik CPP, studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v opačném případě jsou vyrozuměni na e-mail uvedený v žádosti.  Žádosti o uznání praxe je třeba doručit (stačí v elektronické podobě do STAGu) oborovému didaktikovi/metodikovi CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí, konečný termín pro podání žádosti je pro zimní semestr 15. leden aktuálního akademického roku a pro letní semestr 15. červen aktuálního akademického roku. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti (stačí potvrzení zaměstnavatele či kopie pracovní smlouvy).

Upřesnění pro studující v programu: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Praxe CCV_U13 – Pedagogicka praxe na 2. st. ZŠ a CCV_U14 – Pedagogicka praxe na SS, vlastní pracovní zkušenost na SS nelze aplikovat jako podklad pro uznání praxe na 2. st. ZŠ, uznávání žádostí je možné vždy pouze v odpovídajícím stupni.

Žádosti se nevztahují na praxe tzv. „exkurzního typu“ (CPP/4201, CPP/4207, CPP/4251, CPP/4257, KPG/4024, KPG/4061, KSSP/7137, KSSP/7337, CCV/G4061, CCV/G7337).

V případě potřeby dalších informací se obracejte na Mgr. Bauera (Andragogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, KSP, PMS, SAP, VPR) nebo dr. Círuse (SPV, Učitelství pro ZŠ a MŠ, AP).