Studijní informace

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP

  • je pra­cov­iště akred­i­to­vané MŠMT pod č.j. 1428/2017–1,
  • real­izu­je pro­gramy CŽV za úplatu podle § 60 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. Účast­ní­ci CŽV nej­sou stu­den­ty podle toho­to zákona.

Výu­ka celoživ­ot­ního vzdělávání je real­i­zová­na obvyk­le v pátek od 14.00 hod. a v sobo­tu od 9.00 hod. dle konkrét­ního rozvrhu.

IS STAG

Infor­ma­ce ke studi­jní­mu sys­té­mu STAG platí pro souběhové pro­gramy s PF (vedoucí k Bc. nebo Mgr.) a  kval­i­fikační pro­gramy dalšího vzdělávání ped­a­gog­ick­ých pra­cov­níků (DVPP).

Studi­jní plány těch­to vzdělá­vacích pro­gramů vyh­ledáte v sys­té­mu STAG:
IS STAG -> Prohlížení -> Pro­gramy a obory
V nabízené tab­ulce vyplňte pouze položku Fakul­ta a vyberte z nabíd­ky PFC, dále v tab­ulce zaškrt­něte Celoživ­ot­ní vzdělávání a klikněte na Hledat.

Infor­ma­ce pro pod­mínky konání praxe

Žádost o uznání dílčích zápočtů a zkoušek:

Žádost o uznání  je nut­né podat vždy nejpozději 30 dnů po zahá­jení výuky v daném semestru.

Součástí žádosti je vyplněná tab­ul­ka: Žádost o uznání před­mětů z před­chozího stu­dia, které nes­mí být starší pěti let (viz: Pokyny a for­muláře), dodatek k diplo­mu s označením přís­lušného před­mě­tu např. zvýrazňo­vačem a syla­by přís­lušných předmětů.

K žádosti doložte dok­lad o zapla­cení dle Směr­nice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 4A/2009 — Přílo­ha č.1

Ć.účtu: 100200392/0800, var.symb.: 3233413501
Speci­fikace a sazeb­ník náhrad je součástí směr­nice, která je k dis­pozi­ci v záložce Doku­men­ty CCV PF UJEP.