Studijní informace

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP

  • je pracoviště akreditované MŠMT pod č.j, 13186/2022-7
  • realizuje programy CŽV za úplatu podle § 60 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. Účastníci CŽV nejsou studenty podle tohoto zákona.

Výuka celoživotního vzdělávání je realizována pro DVPP obvykle v pátek od 14.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. v blocích 5 – 10 hodin dle konkrétního rozvrhu.

IS STAG

Informace ke studijnímu systému STAG platí pro souběhové programy s PF (vedoucí k Bc. nebo Mgr.) a  kvalifikační programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Studijní plány těchto vzdělávacích programů vyhledáte v systému STAG:
IS STAG -> Prohlížení -> Programy a obory
V nabízené tabulce vyplňte pouze položku Fakulta a vyberte z nabídky PFC, dále v tabulce zaškrtněte Celoživotní vzdělávání a klikněte na Hledat.

Informace pro podmínky konání praxe

Žádost o uznání dílčích zápočtů a zkoušek:

Žádost o uznání  je nutné podat vždy nejpozději 30 dnů po zahájení výuky v daném semestru.

Součástí žádosti je vyplněná tabulka: Žádost o uznání předmětů z předchozího studia, které nesmí být starší pěti let (viz: Pokyny a formuláře), dodatek k diplomu s označením příslušného předmětu např. zvýrazňovačem a sylaby příslušných předmětů.

K žádosti doložte doklad o zaplacení dle Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 4A/2009 – Příloha č.1

Ć.účtu: 260112295/0300, var.symb.: 3233413501
Specifikace a sazebník náhrad je součástí směrnice, která je k dispozici v záložce Dokumenty CCV PF UJEP.