Nabídka kurzů

Programy s možností přestupu do studia (Bc., Mgr.)

Absol­ven­ti CCV mohou pokračo­vat ve studiu podle zákona 111/1998 Sb. (§ 48 až 50) a děkan jim na zák­ladě žádosti může uznat kred­i­ty, které získali v pro­gra­mu CŽV až do výše 60 % kred­itů potřeb­ných k řád­né­mu ukončení stu­dia v akred­i­to­vaných studi­jních programech.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vyh­lášky č. 317/2005 sb., o dalším vzdělávání ped­a­gog­ick­ých pra­cov­níků, akred­i­tační komisi a kar­iérním sys­té­mu ped­a­gog­ick­ých pracovníků.

Kurzy do OP VVV- vybrané kurzy pro SŠ vznikly v rám­ci pro­jek­tu “Pod­po­ra rozvo­je celoživ­ot­ního vzdělávání v ústeck­ém regionu”.

Hrazeno z dotace Ústeck­ého kra­je: č. smlou­vy 17/SML1266/SOPD/OHK

A pro další zdokonalení… (§ 10 Studi­um k prohlubování odborné kvalifikace)

Sportovní a instruktorské kurzy

Sportovní instruk­torské kurzy akred­i­to­vané MŠMT v oblasti sportu v souladu s ustanovení­mi § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o pod­poře sportu, ve znění pozdějších před­pisů a zákona č.179/2006 Sb., vyh­lášky č. 176/2009 Sb. Chcete si zřídit živnos­ten­ské oprávnění? Toto je nabíd­ka pří­mo pro vás.


Podle zákona č.111/1998 Sb. § 60 může vysoká ško­la posky­to­vat pro­gramy celoživ­ot­ního vzdělávání ori­en­to­vané na výkon povolání nebo záj­mově. Účast­ní­ci celoživ­ot­ního vzdělávání nej­sou stu­den­ty podle toho­to zákona. Pokud se hlásíte do pro­gramů celoživ­ot­ního vzdělání s cílem získat uve­de­nou kval­i­fikaci, je potře­ba splňo­vat pod­mínky pro při­jetí, či je splnit v průběhu stu­dia. Pokud si nejste jisti, zda tyto pod­mínky splňu­jete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou. Nemáme však pří­mou zod­pověd­nost za výk­lad zákona a posouzení kval­i­fikace. Pokud nes­plňu­jete pod­mínky pro při­jetí do konkrét­ního pro­gra­mu, uve­de­nou kval­i­fikaci účastí v celoživ­ot­ním vzdělávání nezískáte. Závazný výk­lad uve­dených zákonů Vám může poskyt­nout MŠMT ČR: