Studium pro výchovné poradce

Studium pro výchovné poradce (E-přihláška: Studium pro výchovné poradce)

Akreditováno: Č.j.: MSMT- 5982/2022-2-213

STAG: VPR

E- přihláška, značení fakulty: PFC

Požadujeme ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském vzdělání magisterského studijního programu vždy pouze v tištěné formě.

Charakter programu

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle § 8 vyhlášky 317/2005 Sb.

Forma studia

Celoživotní vzdělávání, 220 hodin výuky a 30 hodin praxe, výuka probíhá v pátek od 14.hod. a v sobotu od 9.hod. v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru

Odborný garant

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.
e-mail: iva.wedlichova@ujep.cz

Podmínky pro přijetí ke studiu

Do studia budou přijímáni pedagogové na základě předložených dokladů (ověřená kopie diplomu o vzdělání pro pedagogické pracovníky v tištěné formě). Podmínkou je dvouletá učitelská praxe.

Optimální doba trvání studia: čtyři semestry

Obsah a cíle studia

Cílem je připravit pedagogy pro práci v systému výchovného poradenství. Mají být specialisty, kteří ovládají nejen tradiční diagnostiku, ale zaměřují se i na intervenci a jsou připraveni pracovat jako spolupracovníci poradenských institucí s přímou vazbou na výchovný systém – škola, pedagogicko-psychologická poradna, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, poradny pro rodinu, úřady práce aj.

Ukončení studia

Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup

Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání: Studium pro výchovné poradce

Vzdělávací střediska

Ústí n.L., Karlovy Vary

Úhrada studia

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí:
Ústí nad Labem 7 500,- Kč/semestr