Přihláška CCV

E-přih­láš­ka k celoživ­ot­ní­mu vzdělávání na aka­demický rok 2019/2020 (fakul­ta je PFC) pro souběhová stu­dia a pro stu­dia DVPP (další vzdělávání ped­a­gog­ick­ých pra­cov­níků, viz Nabíd­ka programů)

Pozn.: Souběhová stu­dia Bc. a NMgr. Speciál­ní ped­a­gogi­ka, NMgr. Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném aka­demick­ém roce aktuál­ně absolvo­vali při­jí­mací řízení na PF, ale nebyli při­jati pro vysoký počet uchazečů.

Pozn.: Do pro­gramů Studi­um pro asis­ten­ty ped­a­goga, Studi­um pro výchovné porad­ce, Studi­um pro ředitele škol a škol­ských zařízení a Rozšiřu­jícího stu­dia uči­tel­ství pro 1.st.ZŠ můžete E-přih­lášky podá­vat průběžně.

Pro přih­lášení se do krátkodobých kurzů CCV a také při záj­mu o pro­gramy: Koordiná­tor EVVO, Pre­vence soc.pat.jevů, Tvor­ba ŠVP, Koor­di­nace ICT a Primární logo­pe­dická pre­vence nás kon­tak­tu­jte.