Pokyny – praxe programů CCV

(Po přečtení obecných informací naleznete pokyny k jednotlivým praxím vlevo pod odkazem PRAXE CCV)

 1. Účastníci programů CCV vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze plnit tedy i po částech, celková délka však v součtu musí odpovídat rozsahovým požadavkům.
 2. Praxi si studující zajistí sami ve zvolené instituci, která odpovídá charakteru jednotlivých praxí dle pokynů. Nezbytný je souhlas ředitele (zástupce) instituce.
 3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si stáhněte příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
 1. Ve vybrané instituci předložte pokyny k praxi a po skončení praxe požádejte cvičného pracovníka o vyplnění „Hodnocení CCV“.
 2. Po skončení praxe nahrajte do portálu stag k příslušnému předmětu praxe – odevzdávání seminárních prací „Hodnocení CCV“ a Portfolio z praxe.
 3. O udělení zápočtu budete informování prostřednictvím ZÁPOČTU VE STAGU.
 1. Možnost uznání praxe – Studující v programu CCV má možnost požádat o uznání praxe v případě, že již absolvoval praxi stejného či příbuzného zaměření v rámci studia jiného oboru, nebo vykonává či v minulosti vykonával nejméně 6 měsíců práci na pozici, která je stejného nebo příbuzného zaměření jako praxe předepsaná studijním plánem příslušného programu, nebo tuto lhůtu během aktuálního semestru dosáhne (stačí potvrzení zaměstnavatele či kopie pracovní smlouvy). Pro tento účel je třeba použít formulář žádosti, zaplatit poplatek 150 Kč na účet číslo:  260112295/0300, variabilní symbol 3233413501 a doručit žádost spolu s dokladem o zaplacení na Centrum pedagogické praxe PF UJEP
  • sdcan žádosti a scan dokladu o zaplacení poplatku CCV nahrajte jako jeden soubor PDF do portálu stag k příslušnému předmětu praxe – odevzdávání seminárních prací
  1. Žádosti o uznání praxe se přijímají a vyřizují průběžně, v průběhu celého semestru. O uznání praxe budete informování zápisem do stagu. Pro každou praxi podáváte jednu žádost, ke které se váže zaplacení administračního poplatku. V žádosti vyplníte konzultační středisko, podle místa, kde Vaše výuka probíhá (Ústí nad Labem, Most, atd.), název praxe KOD PŘEDMĚTU STAG a máte-li přiřazeno, tak osobní číslo (nemáte-li, nevyplňujte).
  V případě potřeby dalších informací se obracejte na Mgr. Bauera (speciální pedagogika, sociální pedagogika) nebo Dr. Círuse (SPV, učitelství pro ZŠ a MŠ, AP).