doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Hník Ondřej
  • docent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-302
  • Telefon: +420 475 283 338
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24

PO   16:30–17:00

ST   13:30–16:00

 

CURRICULUM VITAE

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:       

2014 – získání titulu doc. na UK v Praze, jmenování docentem od 1. 3. 2014

2013 – habilitace v oboru pedagogika

2006 - 2009 rovněž učitel na ZŠ Zenklova

2004 – 2011 rovněž lektor Domu dětí a mládeže Prahy 8

2001 – 2006 doktorské studium v oboru pedgogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializace pedagogika, obor didaktika české literatury; získání titulů Ph.D. a PhDr.

1995  – 2001 magisterské studium v oboru český jazyk – francouzský jazyk  na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

1991 - 1995 studium na OA Hovorčovická, Praha 8

1983 – 1991  ZŠ U Školské zahrady, Praha 8

Průběh zaměstnání:

od října 2018 – katedra bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem, docent

2016 - 2018 vedoucí katedry české literatury Pedagogické fakulty UK

od r. 2014 katedra české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze, docent

2009 - 2015 zástupce vedoucí katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze

2004 - 2014 odborný asistent katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze

2006 - 2009 rovněž učitel na ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8

od r. 2004 rovněž lektor Domu dětí a mládeže Praha 8

Současné pracoviště a pracovní zařazení:

Pracoviště: katedra bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem; pracovní zařazení: docent

Členství nebo předsednictví ve vědeckých nebo uměleckých radách:

člen oborové rady pro doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Didaktika literatury, Univerzita Palackého v Olomouci - od r. 2016.

předseda oborové rady pro doktorský studijní program Teorie vzdělávání v bohemistice     Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem –– od 15. 11. 2018

člen Rady Obce spisovatelů České republiky – od r. 2019

Členství v odborných skupinách, poradních orgánech, redakčních radách atp.:

od 19. září 2018 – člen odborné skupiny pro literaturu a literární výchovu (jmenován ředitelem NÚV Mgr. Lubomírem Martincem)

od 20. 9. 2018 - člen odborné skupiny Mediální výchova (jmenován ředitelem NÚV Mgr. Lubomírem Martincem)

od r. 2017 - člen Přijímací komise Obce spisovatelů České republiky, od r. 2015 - člen Etické komise Obce spisovatelů České republiky

2014 - 2016 - člen poradního orgánu Ministerstva kultury České republiky – rady Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro oblast literatury.

od r. 2012 - člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu Český jazyk a literatura. Reference: prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., tel.: 224 931 448

Profesní zaměření:

Didaktika literární výchovy; propojení teorie a didaktiky oboru; pojetí vzdělávacího předmětu.

Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center:

 

roky realizace

název a číslo grantu, VZ nebo VC

poskytovatel

1.

1999-2002

České žánrosloví

DA99P01OLK002 (1999-2002, MK0/DA)

spoluřešitel

MK ČR

2.

2005

Videonahrávky v didaktice literatury

Rada HMP, 385/05, č. projektu 203 340

spoluřešitel

GA UK

3.

2006

Profesní rozvoj učitele literatury

3121   

spoluřešitel

Rada HMP

4.

2006-2009

Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol

ESF JPD 3, CZ.04.3.07/3.1.01.3/3084

spoluřešitel

ESF

 

5.

2007-2008

Nestačí jen mluvit, chceme i vědět.

Dotační program MŠMT „Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků v roce 2007.“

hlavní řešitel za ZŠ Zenklova

MŠMT

6.

2008-2009

Čtení plus.

Celostátní program rozvoje čtenářství koordinovaný nakladatelstvím Fraus a Pedagogickou fakultou UK v Praze

spoluřešitel

Nakladatelství Fraus

7.

2009-2012

Literature Framework forTeachersSecondaryEducation

502357-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CMP. 1. 10. 2009 – 30. 9. 2012

jeden ze 2 hlavních řešitelů za ČR

EU

8.

2010-2012

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

CZ.1.07/1.1.00/08.0061

spoluřešitel

EU

9.

2012

Škola písničkou

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2012. Příjemce dotace: Angelus Aureus o.p.s. Rozhodnutí čj. MSMT - 6607/2012-22.

spoluřešitel

MŠMT

10.

2012 - 2016

PRVOUK P 15 (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově)

„Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků

na vzdělávání “

spoluřešitel

UK v Praze

11.

2015

 

Univerzita prvního věku „Labyrint vědění“ na PedF UK v Praze

(řešitel – programový manažer )

PedF UK v Praze

12.

2015

Bezplatný interkulturní kreativní kurz Českého jazyka pro děti cizinců na území Prahy 10 /Projektová výzva MŠMT - Koncepce integrace cizinců/ (Odpovědný pracovník za realizaci projektu, odborný garant projektu)

MŠMT

13.

2017 - 2018

PROGRES Q 18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti.)

koordinátor za PedF UK

UK

14.

2017 - 2018

PROGRES Q 17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu)

UK

15.

od r. 2017

OP VVV – Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotnosti. Čtenářská gramotnost; informační gramotnost – oborový didaktik

EU

16.

2017

Talent Prahy 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem  Josefem Ladou.

MČ Prahy 8

 

Jazyky:  francouzština, angličtina, španělština

Praxe s dětmi a mládeží:

učitel na ZŠ; kroužky na ZŠ; lektor DDM; dobrovolník na letních pobytech dětí z dětských domovů; besedy na ZŠ a SŠ; ukázky tvořivé literární výchovy a tvořivého slohu na ZŠ a SŠ, porotce literárních soutěží atp.

Praxe v řízení lidí:

2016 - 2018 - vedoucí katedry české literatury PedF UK

2009 - 2016 - zástupce vedoucí katedry české literatury PedF UK v Praze

2014 – 2016 - vedoucí střediska Univerzity prvního věku na PedF UK v Praze (Labyrint vědění)

2017 – 2018 koordinátor programu PROGRES Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti za PedF UK

Přehled zahraničních pobytů: vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží:

Conseil Général des Deux-Sevres, Niort, Francie (odborná pracovní stáž, 6 týdnů)

IUFM Nantes, Francie

University of Groningen, Nizozemsko

University of Braga, Portugalsko

University of Bucharest, Rumunsko

Schiermoonnikoog (přes University of Groningen), Nizozemsko

KBO/4103,
Didaktika literatury I,
KBO/4132,
Didaktika literatury I,
KBO/4149,
Didaktika literatury I,

Odborné publikace

Ondřej Hník. Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014. 179 s. ISBN 978-80-246-2626-0.

Kapitoly v knihách

Ondřej Hník. Didaktika literatury: od polemických diskursů k formování samostatného oboru. In: Oborové didaktiky: vývoj – stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 41-65. ISBN 978-80-210-7769-0.
Ondřej Hník, Jan Slavík, Michal Nedělka, Josef Valenta, Karla Brücknerová a Kateřina Dytrtová. Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In: Iva Stuchlíková a Tomáš Janík. Oborové didaktiky: vývoj – stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 361–422 s. ISBN 978-80-210-7769-0.
Ondřej Hník, Jan Slavík, Michaela Píšová, Zdeněk Beneš a Hana Čtrnáctová. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In: Iva Stuchlíková a Tomáš Janík. Oborové didaktiky: vývoj – stav - perspektivy. Leoš Dvořák, Miroslav Papáček, Dana Řezníčková, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Jiří Vaníček a Naďa Vondrová. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 423-453. ISBN 978-80-210-7769-0.

Články v časopisech

Ondřej Hník. K uměleckoexpresivnímu pojetí školní literární výchovy. Jazyk - literatura - komunikace. 2014. 1, s. 1-9. ISSN 1805-689X.
Ondřej Hník. Implicitní didaktika. Jazyk - literatura - komunikace. 2015. 1, s. 7-10. ISSN 1805-689X.
Ondřej Hník. Školní literární kánon. Český jazyk a literatura. 2015-2016. 5, 234 – 241 s. ISSN 0009-0786.
Ondřej Hník. K problému kvantity poznatků v literární výchově. Český jazyk a literatura. 2015-2016. 2, s. 83-87. ISSN 0009-0786.