Katedra výtvarné kultury

  • Úvodní stránka

Kurz carvingu

Akreditováno pod č.: MŠMT- 36348/2015-2-831

Forma studia: Intenzívní kurz

Odborný garant:

Mgr. Martin Nosek, Ph.D., (KTVS PF UJEP)

Podmínky pro přijetí ke studiu: Program je určen pro osoby, které ovládají základy lyžování.

Úhrada studia: 2000,- ( cena je uvedena pouze za výuky- tedy bez dopravy a ubytování a vleků)

Optimální doba trvání studia: 3 dny, (3 × 6 hod. výuky = 18 hod. celkem)

Obsah a cíle studia: Cílem je výuka specifických dovedností a znalostí umožňující bezpečné zvládnutí moderní lyžařské techniky – carvingu.
Výuka probíhá dle metodiky SLČR a FTVS UK /Česká školy lyžování/. Praktická část kurzu je zaměřena na výuku specifických dovedností lyžování - carving jako specifickou a moderní techniku zatáčení. V teorii je probrána historie, technika, metodika, didaktika nácviku a dále technologie – vybavení podmiňující optimální výuku. Důraz je kladen především na zvládnutí základní techniky. Součástí programu kurzu jsou rovněž základní ekologické aspekty související s vhodným chováním lidí v citlivých přírodních lokalitách.

Kurz je ukončen zkouškou:

  • Ukázka vybraných prvků a oblouků / 2 průpr. cvičení na snowbladech, vlnovka, základní carv. oblouk, race-carvingový oblouk, /.
  • Teoretický test.

V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent kurzu osvědčení „Absolvent kurzu carvingu".

Výstup: Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání