Vize a cíle centra

Dlouhodobější vizí činnosti centra je vytvořit na PF UJEP zázemí pro silný expertní tým, který bude schopen realizovat výzkumné aktivity a vytvářet strategie v oblasti sociálních inovací ve vzdělávání, které budou zaměřeny na podporu kvality a individualizace ve vzdělávání, vytváření pro-inkluzivního vzdělávacího prostředí škol, podporu rozvoje inovativních přístupů ve vzdělávání apod. Základní osu činnosti centra budou v první fázi jeho fungování tvořit aktivity, které jsou již úspěšně pilotně ověřené na základním vzorku spolupracujících škol a plánujeme tak rozšířit okruh podpořených vzdělávacích institucí v regionu. Příkladem může být rozvoj personálních kapacit na školách, strategické plánování rozvoje a kvality jednotlivých vzdělávacích institucí i vzdělávacích soustav. Dále rozvoj didaktických kompetencí učitelů a jejich zpětná evaluace (hlavním tématem je rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčové kompetence k učení a k řešení problémů u žáků). V neposlední řadě bude činnost centra orientována na témata institucionální výchovy, práce s rodinami a žáky ohroženými sociálním vyloučením a sociálních aspektů vzdělávání obecně.